Han ja­gar trö­ja i topp­la­get

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

För and­ra gång­en på fy­ra må­na­der har Isak Hi­en va­rit på lands­lags­lä­ger för lo­van­de P99-spe­la­re. Det var dock yt­terst nä­ra att Akal­la­kil­len tving­ats tac­ka nej på grund av en fot­ska­da.

68 kil­lar föd­da 1999 har i vec­kan trä­nat fot­boll på Bo­sön, Id­rot­tens ut­veck­lings­cent­rum som lig­ger på Li­din­gö. En av spe­lar­na var Isak Hi­en och Vi i Kis­ta träf­fa­de ho­nom på sista klubb­trä­ning­en, med Va­salund, in­för läg­ret. Isak är tio mi­nu­ter sen när han stres­sad kom­mer till Skyt­te­holms id­rotts­plats i Sol­na. Sam­ti­digt som han ska­kar hand ber han om ur­säkt.

– Jag var tvung­en att gö­ra klart ett skol­ar­be­te.

Den ur­säk­ten ska god­tas al­la da­gar i vec­kan. Chengis Reh­man, sport­chef i Va­salund, har dess­utom nog­samt på­pe­kat att Isak är ”väl­digt sköt­sam med sko­lan”.

Isak Hi­en är nyupp­flyt­tad i Va­salunds se­ni­or­trupp och för­sä­song­en bör­ja­de bra.

– Ef­ter någ­ra vec­kor kän­des det som att jag kom in i det mer och mer. Just tem­pot är det svå­ra, allt går myc­ket snab­ba­re så det gäl­ler även att få upp flå­set.

Den 1 feb­ru­a­ri skrev Isak kon­trakt med Va­salund. 20 feb­ru­a­ri gjor­de han sitt förs­ta mål i trä­nings­mat­chen mot Enske­de. En vec­ka se­na­re hit­ta­de han nä­tet mot Sy­ri­ans­ka och fick ett ex­tra om­näm­nan­de av trä­na­ren Kal­le Karls­son.

Chengis Reh­man är ock­så im­po­ne­rad:

– Hans ut­veck­lings­kur­va pe­kar näs­tan rakt upp och han har an­pas­sat sig jät­te­bra. Han är väl­digt snabb för sin stor­lek, bra i djupleds­spe­let och tack va­re en fin fy­sik gör han si­na mål i box­en. Han kom­mer även att bli bätt­re i hu­vud­spe­let.

– Det får vi hop­pas, sä­ger Isak och skrat­tar. Jag har för­sökt att job­ba myc­ket med det fel­vän­da spe­let. Jag mås­te för­sö­ka hit­ta ytor med ryg­gen mot mål och va­ra spel­bar. Mö­ta bätt­re och släp­pa till­ba­ka på rätt­vän­da lag­kam­ra­ter.

Va­salund kva­la­de till Su­pe­ret­tan i hös­tas och det blir själv­fal­let tufft för 18-åring­en att ta en or­di­na­rie for­ward­s­trö­ja i di­vi­sion 1. Han lär få spe­la en del i ut­veck­lings­la­get som ska spe­la i U19 All­svens­kan.

Om förs­ta se­ni­or­må­na­den blev lyc­kad har den and­ra va­rit job­bi­ga­re. Un­der en trä­nings­öv­ning, kvadra­ten, blev det ett mot­lägg mel­lan Isak och en lag­kam­rat.

Han fick re­jält ont och fram till i slu­tet av för­ra vec­kan var han på gång att lå­ta fo­ten rönt­gas, trots att många gis­sa­de att det var en mjuk­dels­ska­da, lät­ta­re stuk­ning. I tors­dags, ef­ter en tids re­hab, bör­ja­de vär­ken att släp­pa och i fre­dags, tre da­gar in­nan P18-sam­ling­en på Bo­sön, be­stäm­de han sig för att det gick att kö­ra.

Han var med på P18lands­la­gets sam­ling i no­vem­ber och vil­le ab­so­lut in­te mis­sa vec­kans.

– Det är all­tid kul med en be­kräf­tel­se på att man gör nå­got bra. Jag tyc­ker att det är lä­ro­rikt att hö­ra hur and­ra trä­nar och se var jag står i jäm­fö­rel­se med and­ra i min ål­der, sä­ger Isak Hi­en.

Att Isak Hi­en nått blå­gult är im­po­ne­ran­de sett till att det in­te gått spikrakt i pojkoch ung­dom­så­ren. Han spe­la­de hem­ma i Kis­ta SC till han var el­va. Kom­pis­gäng­et var fram­gångs­rikt men han byt­te till AIK. Där li­ra­de han till och med 2014 och ”dum­pa­des” se­dan till sam­ar­bets­klub­ben Djurs­holm.

– Jo, det var li­te job­bigt då. Men blev kanske rätt.

Djurs­holm var sto­ra över­rask­ning­en 2015 och nåd­de fi­nal i U17-SM. Mot just AIK. AIK vann kam­rat­du­el­len.

– Klart att det var job­bigt, ing­en vill för­lo­ra en fi­nal. Vi gjor­de än­då en väl­digt bra sä­song, sä­ger Isak som i dag ser fram­åt.

– Må­let är att gö­ra en bra sä­song i Va­salund och för­sö­ka kom­ma med till fler lands­lags­sam­ling­ar.

Jon­ny An­ders­son

Hans ut­veck­lings­kur­va pe­kar näs­tan rakt upp.

FO­TO:MICHAEL FOLMER

AN­FALL. For­war­den Isak Hi­en, 18, har va­rit på sitt and­ra lands­lags­lä­ger, men ja­gar främst en plats i Va­salunds an­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.