Brand­bi­len fast­na­de un­der bran­den – då hug­ger Tensta­bor­na i

Vi i Tensta - - NYHETER - To­masz Po­zar

Många har gil­lat en bild som just nu sprids på Fa­ce­book och som vi­sar hur lo­kal­bor hjäl­per en brand­bil i sam­band med den sto­ra rädd­nings­in­sat­sen i Tensta i tors­dags. En ”bild” som en­ligt många allt­för säl­lan vi­sas upp i me­di­er­na.

Det var vid lunch­tid i tors­dags i för­ra vec­kan som rädd­nings­tjäns­ten kal­la­des till en all­var­lig brand på ett tak till ett fler­bo­stads­hus i Tensta. He­la vin­den var över­tänd och en stor grupp rädd­nings­per­so­nal ar­be­ta­de feb­rilt med släck­nings­ar­be­tet.

I sam­band med in­sat­sen togs in­te ba­ra fo­to­gra­fi­er på den dramatiska bran­den. Ögon­vitt­net Eri­ca Ai­cha Victo­ria såg en an­nan bild som hon do­ku­men­te­ra­de: En stor grupp Tensta­bor som hjäl­per en brand­bil som fast­nat till­ba­ka upp på vägen. Fo­to­gra­fi­et som pub­li­ce­rats på Fa­ce­book gil­las och sprids nu av många. ”Gil­la­re” på­pe­kar att den vi­sar en bild av Tensta och dess in­vå­na­re som bor­de kom­ma fram of­ta­re i me­di­er­na.

FO­TO: ERI­CA AI­CHA VICTO­RIA

HJÄLP. Brand­bi­len får hjälp upp på vägen i sam­band med den all­var­li­ga bran­den i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.