För­e­nings­bi­dra­gen drö­jer

Vi i Tensta - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

Ut­be­tal­ning­ar­na av för­e­nings­bi­dra­gen i Spånga-Tensta har dröjt läng­re än van­ligt i år. An­led­ning­en är att be­slu­tet först flyt­ta­des fram från de­cem­ber 2016 till feb­ru­a­ri 2017. Och när be­slu­tet slut­li­gen fat­ta­des över­kla­ga­des det till För­valt­nings­rät­ten. Nu har vis­sa för­e­ning­ar fått si­na peng­ar, men and­ra in­te.

– Nej, vi har in­te fått någ­ra peng­ar, sä­ger Mats Lar­sell, ord­fö­ran­de för Jär­va Fol­kets Park. Jag tit­ta­de härom­da­gen och då fanns inga peng­ar in­sat­ta.

Många för­e­ning­ar är be­ro­en­de av bi­dra­gen för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra, och nu har det snart gått ett kvar­tal med obe­tal­da räk­ning­ar.

– Det är rö­rigt, sä­ger Mats Lar­sell, och det ver­kar in­te fin­nas nå­gon rik­tig vil­ja att gö­ra det bra.

Ver­dan­di är den för­e­ning i Spånga-Tensta som får mest peng­ar, 570 000 kro­nor.

– Jo, vi har fått våra peng­ar, sä­ger Stig Nilsson, men det blev en för­skjut­ning på någ­ra må­na­der i år.

Ver­dan­di är rus­ta­de för så­da­na här av­bräck. De har peng­ar av­sat­ta för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra.

– Vi är va­na, sä­ger Stig Nilsson. Förr i ti­den fat­ta­des in­te be­slu­ten om föreningsbidrag för­rän i bör­jan av året. Vi har ju för­plik­tel­ser mot våra med­lem­mar, kan ju in­te ba­ra stäl­la in. Så här i bör­jan på året är det fle­ra lov, med många män­ni­skor in­blan­da­de.

Be­slu­tet om för­del­ning­en av för­e­nings­bi­dra­gen fat­ta­des av Spånga-Tensta stads­dels­nämnd den 2 feb­ru­a­ri. Då gick nämn­den emot för­valt­ning­ens för­slag och be­slu­ta­de att So­ma­lis­ka för­äld­rar och mo­dersmåls­för­e­ning­en skul­le få 239 000, trots att de in­te upp­fyllt de krav som nämn­den satt upp för för­del­ning av föreningsbidrag.

Be­slu­tet över­kla­ga­des av So­ma­lis­ka In­for­ma­tions­för­e­ning­en till För­valt­nings­rät­ten. I över­kla­gan skri­ver man att nämn­den har äg­nat sig åt po­si­tiv sär­be­hand­ling av vis­sa för­e­ning­ar, och där­med dis­kri­mi­ne­rat and­ra.

Fle­ra för­e­ning­ar är miss­nöj­da med hur be­slu­tet om föreningsbidrag fat­ta­des. Pa­nayo­tis Hat­zi­pav­lis från Gre­kis­ka för­e­ning­en i Tensta är en av dem.

– Vis­sa fick an­stånd, and­ra in­te. Vis­sa upp­fyll­de kra­ven, and­ra in­te. Vis­sa fick peng­ar, and­ra blev ut­an. Det hand­lar om de­mo­kra­ti, sä­ger han. Al­la för­e­ning­ar mås­te be­hand­las li­ka.

Fred­rik Ce­der­blom är av­del­nings­chef på för­valt­ning­en i Spånga-Tensta. Hur kom­mer det sig att en del för­e­ning­ar har fått si­na föreningsbidrag, men and­ra in­te?

– När jag hör­de att ären­det var över­kla­gat, så stop­pa­de vi ut­be­tal­ning­ar­na för att kun­na ana­ly­se­ra si­tu­a­tio­nen. De som vi hann stop­pa stoppades, men al­la hann vi in­te med.

Men kom­mer ut­be­tal­ning­ar­na till öv­ri­ga för­e­ning­ar att drö­ja tills mit­ten av ju­ni? Då vän­tas För­valt­nings­rät­ten fat­ta sitt be­slut.

– Det är en frå­ga som vi ska ana­ly­se­ra. När vi har gjort det så åter­kom­mer vi.

För en del för­e­ning­ar är bi­dra­gen av­gö­ran­de.

–Vi är väl med­vet­na om det. Vi ska gå ut med in­for­ma­tion till för­e­ning­ar­na den­na vec­ka, el­ler vec­kan där­på.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

BI­DRAG. – Vis­sa fick an­stånd, and­ra in­te. Vis­sa upp­fyll­de kra­ven, and­ra in­te. Vis­sa fick peng­ar, and­ra blev ut­an. Det hand­lar om de­mo­kra­ti, sä­ger han. Al­la för­e­ning­ar mås­te be­hand­las li­ka, sä­ger Pa­nayo­tis Hat­zi­pav­lis från Gre­kis­ka för­e­ning­en i Tensta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.