Prinspa­ret prisade Frys­hu­set

Frys­hu­set i Hus­by har fun­nits ett tag. Men för­ra fre­da­gen in­vig­des det ock­så, un­der fest­li­ga for­mer. På plats fanns bå­de prins Carl Philip och prin­ses­san So­fia. Men det här var in­te förs­ta gång­en kung­lig­he­ter gör of­fi­ci­el­la be­sök i Hus­by.

Vi i Tensta - - FAMILJ -

et he­la bör­ja­de med att Carl Philip och So­fia klev ur sin bil och väl­kom­na­des av bar­nen från för­sko­lan Lo­fo­ten i när­he­ten av Frys­hu­set. Se­dan väl­kom­na­des de in för att när­va­ra vid in­vig­ning­en och klip­pa band.

Pay­am Bo­rood­je­ni, chef för Frys­hu­set i Hus­by, be­rät­ta­de från ta­lar­plats att han vi­sa­de runt kung­en i Hus­by för tio år se­dan. När det så var dags för prinspa­ret att klip­pa ban­den ta­la­de de om sin fa­miljs band till plat­sen, bland an­nat att prin­ses­san So­fia va­rit med Lug­na ga­tan i Hus­by på ett be­sök.

– I vår fa­milj går en­ga­ge­mang­et för Hus­by långt till­ba­ka, sa­de Carl-Philip.

Många in­vig­nings­ta­la­re be­to­na­de vik­ten av att Frys­hu­set finns på plats i Hus­by. Vik­ten av att det görs nå­got för ung­do­mar­na och att mot­ver­ka det de­struk­ti­va lyf­tes fram. Prin­sen gav hel­hjär­tat sitt stöd i Hus­by.

– Det är en stor sam­hälls­in­sats som vi gär­na vill stöd­ja, sa­de han. till Frys­hu­set

Ett an­nat topp­namn på plats var ar­bets­mark­nads- och id­rotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S). Emi­lia, själv upp­vux­en i när­be­läg­na Tensta, fram­höll vik­ten av att bå­de be­käm­pa det då­li­ga som sker i om­rå­den som Hus­by, men även lyf­ta fram de go­da si­dor­na. Hon ta­la­de om att det in­te går att blun­da för att då­li­ga sa­ker hän­der, men att om en­bart det­ta lyfts fram ska­par det en käns­la av att Hus­by skul­le va­ra en då­lig plats, vil­ket in­te är bra för ex­em­pel­vis de unga som bor här.

– En av de far­li­gas­te sa­ker man kan gö­ra är att lå­ta män­ni­skor tap­pa hop­pet, po­äng­te­ra­de hon.

För­u­tom att Frys­hu­set är en vik­tig in­sti­tu­tion sko­ja­de Pay­am Bo­rood­je­ni om att det ock­så är en ”fet mö­tes­plats”, vil­ket loc­ka­de till skratt.

Jo­nas Carls­son

FO­TO: MICHAEL FOLMER

IN­VIG­NING. Prins Carl Philip och Prin­ses­san So­fia klipp­te ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.