Stu­die­cirk­lar av och med för­äld­rar

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Väl­kom­men att pra­ta om att va­ra för­äl­der till­sam­mans med and­ra för­äld­rar på din sko­la el­ler för­sko­la. An­mäl dig till stu­die­cir­keln ”Äls­ka­de barn i sko­lan”. Kon­tak­ta Kha­dijo Ali, kha­dijo@als­ka­de­barn.eu el­ler 072-078 33 10.

Stu­die­cirk­lar­na är ett sam­ar­be­te mel­lan Stads­dels­för­valt­ning­en Spånga-Tensta, Stu­di­e­främ­jan­det och Ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.