ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Tensta - - DET HANDER -

Svens­ka på per­sis­ka Är du per­sisk­ta­lan­de och vill lä­ra dig svens­ka el­ler har frå­gor som du vill stäl­la på ditt mo­ders­mål. Väl­kom­men till Språk­stu­di­on i Kis­ta bib­li­o­tek mån­da­gar kloc­kan 16.3018.30 och ons­da­gar kloc­kan 16.00-18.00. Läx­hjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Kis­ta Ga­laxy Be­hö­ver du hjälp med ma­te­ma­ti­ken el­ler gram­ma­ti­ken? Kom till bib­li­o­te­ket och få hjälp av Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum med läx­or­na! Var­je mån­dag kl 17–20 på Kis­ta bib­li­o­tek. Med­lem­mar i fot­bolls­klub­ben Kis­ta Ga­laxy kom­mer till bib­li­o­te­ket på mån­da­gar­na och hjäl­per dig med läx­or­na. Det är gra­tis och ing­en fö­ran­mä­lan krävs. Det är ba­ra att kom­ma till bib­li­o­te­ket. Mat­te­cent­rum är på plats från kl 17–19. Kis­ta Ga­laxy er­bju­der läx­hjälp kl 18–20. Väl­kom­men!

Läx­hjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Rö­da Kor­set Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Kom och få hjälp av Rö­da Kor­sets vo­lon­tä­rer. Var­je tors­dag mel­lan kloc­kan 17 och 19 finns våra duk­ti­ga läx­hjäl­pa­re på plats i bib­li­o­te­ket. Läx­hjäl­pen ar­ran­ge­ras Läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek Var­je ons­dag un­der vå­ren. Gra­tis läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek var­je ons­dag kl 17–19. I sam­ar­be­te med Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum.

Svenskt språkcafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar kl 14–15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan Rö­da Kor­set ger gra­tis läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kl 17 och 18.45 un­der ter­mi­ner­na. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg-, mel­lan- och hög­sta­di­et, och på gym­na­si­e­ni­vå. Vi hjäl­per även vux­na. Om du vill hjäl­pa till med läx­or så läs mer ge­nom att klic­ka på föl­jan­de länk: redcross.se. Väl­kom­men till Rin­ke­by bib­li­o­tek! Väl­kom­men på språkcafé! Kom och trä­na på att pra­ta svens­ka. Var­je fre­dag kl 14.30–16.00. Ing­en fö­ran­mä­lan be­hövs! Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka.

Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en fö­ran­mä­lan. Väl­kom­na!

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med våra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kl 13 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Läx­hjälp på Tensta bib­li­o­tek och konst­hall med IM Kom och få hjälp och stöd med di­na läx­or. IM:s (In­di­vi­du­ell män­ni­sko­hjälp) vo­lon­tä­rer mo­ti­ve­rar och väg­le­der dig i di­na stu­di­er två gång­er i vec­kan: mån­da­gar kl 17– 18.45 i Tensta bib­li­o­tek och tors­da­gar 16.30–18.30 i Tensta konst­hall. Ing­en fö­ran­mä­lan krävs och det är gra­tis. Bjud med dig di­na vän­ner och kom!

i sam­ar­be­te med Rö­da Kor­set. Gra­tis att del­ta. Ing­en fö­ran­mä­lan. Väl­kom­men! him­mel och jord. Ing­en fö­ran­mä­lan krävs, kom som du är!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.