Pro­gram­me­ring för barn och unga

Vi i Tensta - - DET HANDER -

Mån­da­gar un­der vår och som­mar. Nu har du chan­sen att pro­va på att pro­gram­me­ra! I Sve­ri­ge kom­mer det i fram­ti­den att be­hö­vas många nya pro­gram­me­ra­re. Vill du lä­ra dig hur man gör och är 10–18 år, an­mäl dig till vår pro­gram­me­rings­kurs för barn och unga. Gör ett eget spel, ska­pa en blogg el­ler ko­da i HTML och Ja­va­script! För dig som är 10–18 år gam­la. Gra­tis men be­grän­sat an­tal plat­ser. Var­je mån­dag kloc­kan 17.00– 18.30 på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Sista till­fäl­let är den 26 ju­ni. An­mäl dig ge­nom att mejla pro­gram­me­ring@ spang­a­redcross.se. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.