PO­PU­LÄ­RAS­TE PO­LI­TI­KERN LÄM­NAR PAR­TI­ET

Fle­ra afro­s­vens­ka med­lem­mar föl­jer ef­ter

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - KOM­MEN­TE­RA AR­TI­KELN Vad tyc­ker du? Gå in på vår hem­si­da och säg vad du tyc­ker! Kerstin Gustafs­son

Det är Mil­jö­par­ti­et som har läm­nat mig.

Awad Her­si, för­re ord­fö­ran­den i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd, har läm­nat Mil­jö­par­ti­et. Sam­ti­digt gör fle­ra mil­jö­par­tis­ter i Stock­holm sam­ma sak.

– Det är Mil­jö­par­ti­et som har läm­nat mig, sä­ger Awad Her­si. In­te jag som läm­nat Mil­jö­par­ti­et. Awad Her­si gick med i Mil­jö­par­ti­et för snart 20 år se­dan, i slu­tet av 1990-ta­let. Han var den förs­te afro­s­vens­ken i par­ti­et i Stock­holm.

– Jag gick med när Mil­jö­par­ti­et var ett li­tet be­ty­del­se­löst par­ti i sam­hälls­de­bat­ten. De vär­de­ring­ar jag ha­de då, som fick mig att gå med, har jag kvar. Men Mil­jö­par­ti­et har in­te kvar de vär­de­ring­ar­na.

Prin­ci­pen om an­ti-våld i po­li­ti­ken är ett ex­em­pel där Mil­jö­par­ti­et har bytt åsikt.

– Ja, de rös­ta­de för kri­get i Li­by­en, kri­get i Af­gha­nis­tan och de rös­ta­de för värd­lands­av­ta­let med Na­to.

Awad Her­si an­ser, att MP har gjort av­kall på si­na kärn­vär­den.

– Mil­jö­par­ti­et har ty­värr bli­vit ett topp­styrt och myc­ket hi­e­rar­kiskt par­ti, det finns ing­en med­lems­de­mo­kra­ti kvar. Jag är ba­ra en i ra­den av många fö­re­trä­da­re som fått gå. Ge­men­samt för al­la är att vi in­te till­hör ma­jo­ri­tets­sam­häl­let, det kan knap­past va­ra en slump.

I två brev, skriv­na obe­ro­en­de av varand­ra, har med­lem­mar i Mil­jö­par­ti­et krävt att histo­ri­en om Awad Her­sis av­gång ska ut­re­das. Det är sex må­na­der se­dan och än­nu har ing­et hänt.

– Jag har ald­rig un­der al­la mi­na år i par­ti­et va­rit med om att med­lem­mar har bli­vit be­hand­la­de på ett så­dant sätt, sä­ger Awad Her­si. Det är ex­cep­tio­nellt.

I det brev som skic­ka­des till sty­rel­sen för MP i Stock­holms stad i ok­to­ber 2016, skrev två le­dan­de mil­jö­par- tis­ter, bå­da med fle­ra tunga upp­drag:

”Vi har följt de se­nas­te hän­del­ser­na kring Awad Her­si, som är ord­fö­ran­de i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd och grupple­da­re i Stads­hu­set. Den ut­veck­ling vi sett känns in­te bra ef­tersom vi al­la via me­dia fått be­vitt­na hur Awad Her­si bli­vit ut­läm­nad och in­te fått stöd ut­åt ifrån par­ti­et ….//… Vi är många som kän­ner oss oro­li­ga och har en käns­la av att MPs led­ning in­te ser, el­ler kän­ner sig be­kvä­ma med oss.”

En av dem som skrev bre­vet läm­na­de par­ti­et för någ­ra vec­kor se­dan.

– Jag kän­ner in­te igen det par­ti jag en gång blev med­lem i, sä­ger hen, som vill för­bli ano­nym på grund av en ny an­ställ­ning. Jag satt i val­be­red­ning­en när Awad ut­sågs till ord­fö­ran­de i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd. Be­slu­tet att väl­ja ho­nom var en­häl­ligt.

Hen sä­ger att be­hand­ling­en av Awad Her­si var ”drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över”.

– Hur kun­de de hänga ut sin egen med­lem i me­dia på det vi­set? Hur fat­ta­des det be­slu­tet? Och var fat­ta­des det? Det är ett myste­ri­um hur det gick till. Högs­ta be­slu­tan­de or­gan är med­lemsmö­tet, men där fat­ta­des inga så­da­na be­slut.

I bre­vet till par­ti­et krä­ver de en för­kla­ring hur be­slu­tet att krä­va Awad Her­sis av­gång gick till.

– Men vi har in­te ens fått nå­gon åter­kopp­ling. In­te ett ord från par­ti­ets led­ning. Par­ti­et sä­ger att det står för mång­fald och att al­la har li­ka vär­de, och se­dan age­rar man på det här sät­tet i prak­ti­ken. Nej, det finns ing­en plats för mig i det här par­ti­et läng­re.

En an­nan av de drygt 20 afro­s­vens­kar i Stock­holm som nu läm­nar MP är Dem­ba Bah. Han var grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Rin­ke­by-Kistas stads­dels­nämnd.

– Ja, jag går i pro­test mot hur Awad Her­si blev be­hand­lad. Han an­kla­ga­des för att va­ra in­kom­pe­tent, ton­lä­get var myc­ket högt. Han fick ing­et stöd från par­ti­et när han blev ut­hängd i me­dia. Vi är bå­da två svar­ta män, som re­pre­sen­te­rar de mest ut­sat­ta. Jag har ing­en an­led­ning att va­ra kvar.

Dem­ba Bah har där­för läm­nat par­ti­et och al­la si­na upp­drag.

– Mil­jö­par­ti­et har va­rit stol­ta över sin mång­fald, men det kan de in­te va­ra läng­re. De är so­li­da­ris­ka med flyk­ting­ar, men ba­ra med dem som är långt bor­ta. De kan tyd­li­gen in­te va­ra so­li­da­ris­ka med si­na eg­na.

Dem­ba Bah har ock­så va­rit med i par­ti­et länge. Det var ing­et lätt be­slut.

– Det känns in­te bra, jag ha­de ve­lat va­ra kvar. Men ibland mås­te man ta ställ­ning och in­te ba­ra und­vi­ka kon­flik­ter.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

IN­TE KVAR. Awad Her­si, för­re ord­fö­ran­den i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd, har läm­nat Mil­jö­par­ti­et.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

STAN­NAR IN­TE. Awad Her­si läm­nar Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.