Hyll­ning till or­tens barn och vux­na

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ifebru­a­ri skrev Ka­rin Ny­gårds en krö­ni­ka i Lä­rar­nas tid­ning. Hon be­rät­ta­de att hon fått en chock när hon ef­ter el­va år som lä­ra­re i Rin­ke­by, byt­te till en sko­la i Ham­mar­by sjö­stad. Ele­ver­na i Rin­ke­by var bätt­re på att sta­va, de lyss­na­de när hon sa­de till dem och de ha­de myc­ket stör­re driv.

Krö­ni­kan väck­te stor upp­märk­sam­het. Ka­rin Ny­gårds blev in­ter­vju­ad i DN om re­ak­tio­ner­na, och då fick debatten än­nu mer bräns­le. ”Den sto­ra ma­jo­ri­te­ten av ele­ver­na i Rin­ke­by har re­spekt för sko­lan och för­äld­rar­na ut­går ifrån att jag som lä­ra­re gör det som är bäst för ele­vens skull. ” Hon tyc­ker för­äld­rar­na i Ham­mar­by sjö­stad är för oro­li­ga och myc­ket mer stres­sa­de, ”fast de in­te har någon­ting att be­kym­ra sig för”.

Hon be­rät­tar att hen­nes älds­ta ele­ver från Rin­ke­by idag är lä­ka­re, ci­vilin­gen­jö­rer och eg­na fö­re­ta­ga­re. Och hon upp­ma­nar me­del­klass­för­äld­rar­na att ta det li­te lugnt, slu­ta fun­de­ra på om de ska by­ta sko­la en gång i må­na­den. De­ras barn kom­mer ”att över­le­va trots att de in­te får sti­mu­lans varen­da se­kund.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.