MER

Awad Her­si

Vi i Tensta - - NYHETER -

AWAD Her­si av­gick som ord­fö­ran­de i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd och som le­da­mot av Stock­holms stads full­mäk­ti­ge i ok­to­ber 2016. Han läm­na­de al­la si­na för­tro­en­de­upp­drag och slu­ta­de som yr­kes­po­li­ti­ker ef­ter må­na­der av in­ter­na in­tri­ger och ano­ny­ma an­kla­gel­ser i me­dia.

ETT av­gö­ran­de ögon­blick, sa­de han själv, var när fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) gick ut och sa­de att hon ald­rig skul­le god­kän­na att Awad Her­si om­val­des av Mil­jö­par­ti­ets med­lem­mar.

AWAD Her­si var den i Spånga-Tensta som fick över­läg­set flest per­son­rös­ter av samt­li­ga le­da­mö­ter i Spånga-Tensta stads­dels­nämnd i det se­nas­te va­let.

Ka­rin Wann­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.