Fler fall av mäss­ling

Vi i Tensta - - NYHETER - FO­TO: MOSTPHOTOS

Det är vik­tigt att kun­na er­bju­da van­li­ga jobb me­nar Ab­du­ka­dir Ali, chef för So­ci­a­la in­sats­grup­pen i Jär­va.

@SR_Stu­di­oEtt på Twit­ter.

Än­nu ett fall av barn­sjuk­do­men mäss­ling­en har kon­sta­te­rats i Jär­va. Ett av bar­nen har va­rit på en för­sko­la i Hus­by. To­talt är nu el­va per­so­ner smit­ta­de, tre vux­na och åt­ta barn. I Jär­va är det ba­ra runt 70 pro­cent som vac­ci­ne­rat si­na barn mot mäss­ling­en och där­för är ris­ken för smit­ta stor. Al­la för­äld­rar till de barn som va­rit i kon­takt med dem som in­sjuk­nat har kon­tak­tats av sjuk­vår­den.

Mäss­ling är en myc­ket smitt­sam barn­sjuk­dom och be­trak­tas som all­var­lig. Symp­to­men är hög fe­ber, luft­vägs­symp­tom, hos­ta och rö­da ögon. Ef­ter fy­ra, fem da­gar kom­mer rö­da ut­slag. I ett fall av 1000 kan sjuk­do­men or­sa­ka akut hjär­nin­flam­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.