Spånga-Tensta

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Väl­kom­men till öp­pet sam­man­trä­de med Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd

Tid och plats: tors­dag 30 mars kloc­kan 18.00, Tensta träff, Hag­strå­ket 13.

Sam­man­trä­det in­leds 18.00 med öp­pet fo­rum med in­for­ma­tion från Tra­fik­ver­ket om ar­be­tet med För­bi­fart Stock­holm. Där­ef­ter är al­la väl­kom­na att stäl­la frå­gor till stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker. Ti­di­gast 18.30 bör­jar det for­mel­la sam­man­trä­det. Hör­selslinga finns i lo­ka­len.

Fö­re­dag­nings­lis­ta, ären­den och pro­to­koll pub­li­ce­ras i sin hel­het på: www.in­syns­ve­ri­ge.se/ stock­holm-spanga.

Punk­ter från fö­re­drag­nings­lis­tan

• Över­ta­gan­de av drifts­an­sva­ret för fri­tids­går­dar­na i Spånga-Tensta

• Un­der­lag för bud­get 2018 med in­rikt­ning mot 2019 och 2020

Väl­kom­men! Sus An­ders­son (MP), Ord­fö­ran­de

För mer in­for­ma­tion

Stads­dels­för­valt­ning­ens nämndsek­re­te­ra­re, tel. 08-508 03 051.

Med­bor­gar­för­slag

Har du en bra idé? Läm­na gär­na ett med­bor­gar­för­slag till stads­dels­nämn­den för Spånga-Tensta. Läs mer om hur du gör på stock­holm.se al­ter­na­tivt skic­ka ditt för­slag di­rekt till spanga-tensta@stock­holm.se.

För­valt­ning­en

Be­söks­a­dress: Fa­gers­ta­ga­tan 15, Lun­da Post­a­dress: Box 4066, 163 04 Spånga Te­le­fon: 08-508 03 000 E-post: spanga-tensta@stock­holm.se Mån­dag–tors­dag 8.00–17.00 Fre­dag 8.00–16.00

Med­bor­gar­kon­to­ret

Tensta­gång­en 49 i Tensta Te­le­fon: 08-508 03 050 Mån­dag 9.00–16.00 Tis­dag 11.00–19.00 Ons­dag 9.00–16.00 Tors­dag 9.00–16.00 Fre­dag 9.00–12.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.