Bo­ka lo­kal ut­an kost­nad

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Nu är det möj­ligt att bo­ka en lo­kal ut­an kost­nad ge­nom stads­dels­för­valt­ning­en. Syf­tet är att ge möj­lig­het till en­ga­ge­mang och del­ak­tig­het i frå­gor som främ­jar stads­de­lens ut­veck­ling.

• Spånga Cen­ter, Storm­by­vä­gen 2–4, mö­tes­rum om 2–40 per­so­ner

• Tensta träff, Hag­strå­ket 13, mö­tes­rum om 2–18 per­so­ner Pri­vat­per­so­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner som är verk­sam­ma i stads­de­len kan bo­ka. Lo­ka­ler­na bo­kas på Med­bor­gar­kon­to­ret, Tensta­gång­en 49, 08-508 03 050.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.