Tur­bu­lent i stads­de­len

Tjäns­te­män slu­tar i stads­dels­för­valt­ning­en

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Fy­ra hög­re tjäns­te­män med många års er­fa­ren­het har sökt sig till nya jobb el­ler fått slu­ta på av­del­ning­en för stads­dels­ut­veck­ling i Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning. Av­del­ning­en får ock­så då­li­ga re­sul­tat i med­ar­be­taren­kä­ten – sam­ti­digt som för­valt­ning­en som hel­het lig­ger över snit­tet i Stock­holm.

Fy­ra hög­re tjäns­te­män, tre av dem med många års er­fa­ren­het, ar­be­tar in­te läng­re kvar i Spång­aTens­ta. Al­la fy­ra ar­be­ta­de i av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling.

– Det är verk­li­gen sorg­ligt, sä­ger Stig Nilsson, verk­sam­hets­chef på Ver­dan­di i Jär­va.

– Stor kom­pe­tens och stort en­ga­ge­mang för Spång­aTens­ta för­svin­ner, sä­ger Stig Nilsson, som ar­be­tat i Tens­ta se­dan 1984. Jag är över­ty­gad om att många de­lar min upp­fatt­ning.

Det hand­lar om en en­hets­chef och tre and­ra tjäns­te­män med hög­re be­fatt­ning­ar, som av oli­ka skäl har läm­nat si­na ar­be­ten i stads­de­len. Tre av dem har lång er­fa­ren­het och har ar­be­tat i de­cen­ni­er i om­rå­det. Samt­li­ga tjäns­te­män ar­be­ta­de i av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling, den av­del­ning som an­sva­rar för verk­sam­he­ten i Med­bor­gar­kon­to­ret, stads­mil­jö och park­sköt­sel, fri­tids­verk­sam­he­ten, so­ci­a­la in­sats­grup­pen, SIG, och stads­de­lens de­mo­kra­ti- och kul­tur­ar­be­te.

Eva-Britt Le­an­der, av de fles­ta känd som Evis, har ar­be­tat i Spånga-Tens­ta un­der he­la sitt yr­kes­liv. Först som id­rotts­lä­ra­re, se­dan som bi­trä­dan­de rek­tor och de se­nas­te 13 år som tjäns­te­man i stads­dels­för­valt­ning­en. Hon är en av dem som in­te läng­re är kvar. För till­fäl­let är hon tjänst­le­dig för att ar­be­ta med lik­nan­de frå­gor in­om So­ci­al­för­valt­ning­en centralt i Stock­holm stad.

– Jag ar­be­tar nu med sam­ord­ning av ut­veck­lings­pro­jekt in­om de om­rå­den som jag ti­di­ga­re har ar­be­tat med lo­kalt.

”Stor kom­pe­tens och stort en­ga­ge­mang för Spång­aTens­ta för­svin­ner.”

När det gäl­ler si­tu­a­tio­nen i Spånga-Tens­ta tyc­ker hon att ar­bets­sät­tet gente­mot med­bor­gar­na har för­änd­rats det se­nas­te året.

– Jag ser ing­en tyd­lig lin­je i vad man vill åstad­kom­ma. Det har va­rit gung­igt, jäm­fört med hur det va­rit ti­di­ga­re.

Evis Le­an­der tror att det be­ror på en lång ked­ja av or­sa­ker.

– Bå­de ord­fö­ran­den i nämn­den och stads­dels­di­rek­tö­ren har bytts ut, nya che­fer till­sätts och ar­be­tet har tap­pat fart. Ar­be­tet ut­åt, gente­mot med­bor­gar­na, krä­ver kon­ti­nu­i­tet och byg­ger på för­tro­en­de och det har bli­vit svå­ra­re i den här tur­bu­len­sen.

Evis Le­an­der är med­ve­ten om att de som ar­be­tat länge, de ”gam­la”, kan upp­fat­tas som för­änd­ringso­be­näg­na.

– Jag har ar­be­tat un­der många che­fer och har lärt mig att ar­be­tet mås­te ha en tyd­lig rikt­ning. Med­ar­be­ta­re be­hö­ver stöd i att för­stå och se sam­man­hang. Vet man vart man ska och var­för, är de fles­ta be­näg­na att bi­dra ut­i­från sitt upp­drag och an­svars­om­rå­de. Det blir svårt för al­la när högs­ta led­ning­en in­te ges möj­lig­het att ar­be­ta i fred för att le­da ar­be­tet.

– Det är svårt att le­da en så kom­plex stads­del som Spånga-Tens­ta histo­ri­e­löst. Det är vik­tigt att ta re­da på hur man tänkt och vad som gjorts för att för­stå var­för si­tu­a­tio­nen är som den är. Det är vik­tigt att ta av­stamp i de am­bi­tio­ner, det en­ga­ge­mang och de er­fa­ren­he­ter som finns i stads­de­len.

Eva-Britt Le­an­der me­nar att det har fun­nits en mål­sätt­ning ge­nom åren att in­vol­ve­ra ci­vil­sam­häl­let på oli­ka sätt för ett ökat ge­men­samt an­svar för mil­jö, trygg­het och triv­sel. Men det är ett ut­ma­nan­de ar­be­te och be­hö­ver kon­ti­nu­i­tet över tid, och även en för­stå­el­se i al­la led, från po­li­ti­ker till de med­ar­be­ta­re som mö­ter med­bor­gar­na dag­li­gen.

– Jag har haft che­fer som in­vol­ve­rat med­ar­be­ta­re i att få in syn­punk­ter på nya ar­bets­sätt. De che­fer­na ut­ö­var i sig själ­va en mo­dell för si­na med­ar­be­ta­re att ta ef­ter. Jag är över­ty­gad om att det är det som be­hövs i Tens­ta. Per Kjel­lan­der till­träd­de som stads­dels­di­rek­tör i Spång­aTens­ta i vå­ras. Han är in­te be­kym­rad över lä­get i stads­de­len.

– Ge­ne­rellt kan för stor per­so­nal­om­sätt­ning va­ra ett pro­blem, men det kan även för li­ten per­so­nal­om­sätt­ning va­ra. I dags­lä­get har vi en fullt han­ter­bar si­tu­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.