Tyst mi­nut ef­ter döds­skjut­ning­en

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Da­gen ef­ter döds­skjut­ning­en på Ri­singe­plan i Tens­ta an­ord­na­des en min­nes­stund. Den unge man­nen hed­ra­des med en tyst mi­nut.

– Jag kän­de ho­nom, sä­ger Ali Ab­du­ka­dir, chef för So­ci­a­la in­sats­grup­pen i Jär­va.

– Al­la kän­de ho­nom här i Tens­ta. Han var lätt att tyc­ka om.

Ali Ab­du­ka­dir ar­be­tar se­dan många år med unga i Jär­va, som vill få ord­ning på si­na liv. Han kän­de den dö­da­de unge man­nen väl.

– Jag har ald­rig va­rit oro­lig för ho­nom, men man vet ju ald­rig. Det är obe­grip­ligt att han är död. Vi kän­ner al­la en stor sorg.

Det var vid 20.38 på fre­dags­kväl­len som po­li­sen fick larm om skott­loss­ning i Tens­ta. När po­li­sen an­län­de till plat­sen hit­ta­des 22-åring­en ut­an­för en port vid Ri­singe­plan. Man­nen för­des till sjuk­hus i po­lis­bil, men av­led se­na­re av si­na ska­dor.

Tre per­so­ner har häm­tats in för för­hör och da­gen där­på, på lör­dags­mor­go­nen an­hölls en man i 30-års­ål­dern miss­tänkt för brot­tet.

Man­nen häk­ta­des på tis­da­gen som miss­tänkt för grovt vål­lan­de till an­nans död och grovt va­pen­brott. Åkla­ga­ren miss­tän­ker allt­så in­te att man­nen har dö­dat off­ret med vil­je.

Den miss­tänk­te med­ger att det finns skäl att häk­ta ho­nom för va­pen­brott, men ne­kar till att ha or­sa­kat 22-åring­ens död.

Un­der den gång­na hel­gen äg­de fle­ra döds­skjut­ning­ar rum runt om i lan­det. Re­ge­ring­en ska hö­ja an­sla­get till po­li­sen med två mil­jar­der un­der 2018. Det är den störs­ta sats­ning­en på po­li­sen un­der 2000-ta­let. To­talt ska 7,1 mil­jar­der kro­nor ex­tra sat­sas på po­li­sen un­der de kom­man­de tre åren.

”Vi kän­ner al­la en stor sorg.”

FOTO: ROUZBEH DJALAIE/SVERIGES RADIO

EN TYST MI­NUT. Da­gen ef­ter att 22-åring­en sköts ihjäl i Tens­ta hölls en tyst mi­nut till hans min­ne. Gran­nar och vän­ner sam­la­des i sin sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.