Vack­ra tra­fik­hin­der

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning er­bjöd, i sam­ar­be­te med Rin­ke­by Fol­kets Hus och fö­re­ta­get Re­ma­ke, tolv ung­do­mar som­mar­jobb i ett konst­pro­jekt. Tio ung­do­mar dök upp och de har un­der tre vec­kor smyc­kat fy­ra sto­ra tra­fik­hin­der. Te­mat som ung­do­mar­na själ­va val­de var ”ögon”.

– Blir man an­nat än lyck­lig av att se det här, sa­de Ul­ri­ka Eriks­son Nils­fors, kul­tur­sek­re­te­ra­re i Rin­ke­by-Kis­ta, vid in­vig­ning­en. Jag tror att tra­fik­hind­ren kom­mer att fun­ge­ra bätt­re nu, det är vik­tigt att kom­bi­ne­ra skön­het och nyt­ta. Och nu har ni gjort fy­ra sug­gor, åt­ta si­dor, med vack­ra ögon som ska skyd­da oss.

Som­mar­job­bar­na har ar­be­tat un­der pro­fes­sio­nell led­ning av fö­re­ta­get Re­ma­ke. I ar­be­tet har de an­vänt tall­ri­kar och glas, så­dant som kas­se­rats och va­rit tra­sigt, som mo­sa­ik.

En av som­mar­job­bar­na är Sabri­na Thao, 19, som stu­de­rar på Frys­hu­sets folk­hög­sko­la i Hus­by.

– Det har va­rit kul och in­tres­sant, sä­ger hon. Jag vill bli ar­ki­tekt, men nu har jag ock­så bör­jat fun­de­ra på nå­got med in­rikt­ning på de­sign.

LYCK­LIG. Ul­ri­ka Eriks­son Nils­fors, kul­tur­sek­re­te­ra­re i Rin­ke­by-Kis­ta klip­per ban­det med Mun­tad­her Ab­dul­jab­bar vid in­vig­ning­en.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

STÅR. Söd­ra Stads­parks­gång­en, i tun­neln mot Spånga IP, är pla­ce­ring­en för sug­gor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.