Jag är hed­rad och glad över me­dal­jen.

Bir­git­ta Not­löf har till­de­lats Kung­li­ga Pat­ri­o­tis­ka Säll­ska­pets Fostrar­gär­nings­me­dalj. Lands­höv­ding Chris Heis­ter över­läm­na­de me­dal­jen vid en hög­tid­lig ce­re­mo­ni på Tessins­ka Pa­lat­set i Stock­holm.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Bir­git­ta Not­löf om Fostrar­gär­nings­me­dal­jen.

Fostrar­gär­nings­me­dal­jen de­las ut till Sveriges främs­ta so­ci­a­la ent­re­pre­nö­rer. ”Den so­ci­a­la ent­re­pre­nö­ren Bir­git­ta Not­löf har out­trött­ligt ar­be­tat i 25 år för ett med­mänsk­li­ga­re och mer in­te­gre­rat Sve­ri­ge ge­nom att ge in­vand­ra­de kvin­nor vär­de­full kun­skap och ge­men­skap”, löd mo­ti­ve­ring­en.

Bir­git­ta Not­löf grun­da­de kun­skaps- och de­sign­cent­ret Liv­styc­ket i Tens­ta 1992. Vi­sio­nen är att hjäl­pa in­vand­rar­kvin­nor att ta sig ur sin iso­le­ring, lä­ra sig det svens­ka språ­ket och bli själv­för­sör­jan­de.

På så vis får de star­ka­re själv­käns­la och blir ett stör­re stöd un­der si­na barns skol­gång.

– Jag är hed­rad och glad över me­dal­jen. För mig är det tre be­grepp som är cen­tra­la, det är de­mo­kra­ti, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och jäm­ställd­het. Det­ta är be­grepp som jag käm­pat för un­der he­la mitt liv, sä­ger Bir­git­ta Not­löf.

Me­dal­jen är i guld och bärs i ro­sett av gul­grönt si­den. Ti­di­ga­re mot­ta­ga­re av Fostrar­gär­nings­me­dal­jen är ex­em­pel­vis Ni­na Ba­la­bi­na från Lil­la Aka­de­mi­en, An­ders Carl­berg från Frys­hu­set och Mag­nus Hä­ren­stam för rol­len i tv-se­ri­en ”Fem my­ror är fler än fy­ra ele­fan­ter”.

Kung­li­ga Pat­ri­o­tis­ka Säll­ska­pet, som 2016 fi­ra­de sitt 250-års­ju­bi­le­um, grun­da­des för att ut­veck­la svenskt nä­rings­liv och sam­häl­le. Det­ta ge­nom att be­lö­na go­da gär­ning­ar.

Säll­ska­pet de­lar ut ett fler­tal and­ra me­dal­jer, som till ex­em­pel Nä­rings­livs­me­dal­jen och me­dal­jer för Uppskat­tad Ar­betsin­sats re­spek­ti­ve Be­ty­dan­de Gär­ning. Säll­ska­pet de­lar även ut bi­drag för att spri­da forsk­ning och för so­ci­a­la sats­ning­ar.

FOTO: VILHELM STOKSTAD

ME­DALJ. Bir­git­ta Not­löf har till­de­lats en me­dalj för sitt ar­be­te med LIv­styc­ket i Tens­ta. Hon flan­ke­ras av Kung­li­ga Pat­ri­o­tis­ka Säll­ska­pets ord­fö­ran­de Erik Nor­berg och lands­höv­ding Chris Heis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.