V sat­sar på för­or­ten

Vi i Tensta - - NYHETER -

Väns­ter­par­ti­et vill sat­sa 44 mil­jar­der på att mins­ka klyf­tor­na i ut­sat­ta om­rå­den un­der de när­mas­te tio åren. Peng­ar­na ska för­de­las till om­rå­den med lågt val­del­ta­gan­de, hög ar­bets­lös­het och låg ut­bild­ningsni­vå.

Sats­ning­en fö­reslås fi­nan­sie­ras med om­för­del­ning­ar i skat­te­sy­ste­met.

BORT. Al­la väx­ter, blom­mor och bus­kar ska bort från Liz­zie Nord­lings ko­lo­ni­lot­ter. Se­nas­te sön­dag ska lot­ter­na va­ra töm­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.