”Hi­sto­riskt lå­ga siff­ror i med­ar­be­taren­kät”

Vi i Tensta - - NYHETER -

I den se­nas­te med­ar­be­taren­kä­ten i Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning får av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling ”hi­sto­riskt lå­ga” siff­ror. På var­je en­skild frå­ga är an­de­len po­si­ti­va läg­re, och myc­ket läg­re, än re­sul­ta­ten för stads­de­len i öv­rigt.

In­för mö­tet i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd den 24 au­gusti re­do­vi­sas re­sul­ta­ten från se­nas­te med­ar­be­taren­kä­ten. Men det är stads­dels­för­valt­ning­ens sam­la­de re­sul­tat som of­fent­lig­görs, in­te på av­del­ningsni­vå.

I jäm­fö­rel­se med he­la Stock­holms stad är Spång­aTenstas re­sul­tat över lag go­da, även om stads­de­lens siff­ror är nå­got säm­re än de var i med­ar­be­taren­kä­ten från 2015.

Men av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling har lå­ga, och myc­ket lå­ga, siff­ror i jäm­fö­rel­se med stads­de­len som hel­het.

Ba­ra 43 pro­cent an­ser att de kan fö­ra en di­a­log med sin chef, och en­dast 38 pro­cent an­ser att av­del­ning­ens chef föl­jer upp det som be­stämts. För­tro­en­det för che­fen för av­del­ning­en Stads­dels­ut­veck­ling är 44 pro­cent.

In­te på en en­da frå­ga, av de 58 som ställts, får av­del­ning­en siff­ror som är i ni­vå med stads­de­len som hel­het.

På frå­gan om hur Dit­te Wes­tin, som chef och an­sva­rig ser på des­sa re­sul­tat, sva­rar hon i ett mejl:

”Ett tyd­ligt le­dar­skap och ett ak­tivt med­ar­be­tar­skap är myc­ket vik­ti­ga de­lar i den ut­veck­ling­en. Där­för tar vi på störs­ta all­var när vå­ra siff­ror är ”lå­ga”. Vi har en pro­cess för det­ta som byg­ger på att ut­i­från re­sul­ta­tet sker ett ar­be­te tillsammans med med­ar­be­tar­na där vi tar fram hand­lings­pla­ner. Det­ta ar­be­te på­bör­ja­des re­dan i april. Det är rik­tigt som du be­skri­ver att vis­sa de­lar/om­rå­den in­om av­del­ning­en har lå­ga re­sul­tat i jäm­fö­rel­se med öv­ri­ga i stads­de­len och det­ta job­bar vi själv­klart med på oli­ka ni­vå­er.”

Stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der ser ing­et sam­band mel­lan de lå­ga siff­ror­na i med­ar­be­taren­kä­ten för av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling och det fak­tum att fy­ra tjäns­te­män som ar­be­tat där har slu­tat. Han skri­ver:

”När det gäl­ler med­ar­be­taren­kä­ter är det ett vik­tigt verk­tyg i vårt ar­be­te med att ut­veck­la verk­sam­he­ten och i vår strä­van att nå upp­sat­ta mål och vi vill gi­vet­vis ha så bra re­sul­tat som möj­ligt.

Är vi in­te nöj­da med re­sul­ta­tet tar vi tillsammans med med­ar­be­tar­na fram hand­lings­pla­ner som vi föl­jer.”

”In­te på en en­da frå­ga, får av­del­ning­en siff­ror som är i ni­vå med stads­de­len som hel­het.”

Dit­te Wes­tin.

Per Kjel­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.