Gäc­da-fes­ti­val i år igen

Vi i Tensta - - NYHETER -

@jr­gen, Ole Jör­gen Pers­son på Twit­ter. För fjär­de året i rad an­ord­nas ung­doms­fes­ti­va­len Gäc­da i Spånga by. Fes­ti­va­len star­ta­de ef­tersom Omar Ab­di­ri­zak och Hou­man Se­bg­ha­ti tyck­te att det sak­na­des ett ung­dom­se­ve­ne­mang i Tens­ta.

Tan­ken var att kanske 300 unga skul­le ha en dag med mu­sik och ak­ti­vi­te­ter. När istäl­let 1 000 unga be­sö­ka­re kom, för­stod de att ett lik­nan­de hip­hop eve­ne­mang var väl be­hövt. Årets ar­ran­gö­rer är en no­ga ut­vald grupp ung­do­mar med er­fa­ren­he­ter som ar­ran­gö­rer och i le­dar­skap, från ut­bild­ning­ar som an­ord­nats un­der året. De le­der i sin tur sex unga som­mar­job­ba­re och en grupp vo­lon­tä­rer i sitt ar­be­te in­för och un­der fes­ti­va­len. Årets fes­ti­val äger rum den 26 au­gusti, kl15–21, i Spånga by.

Stock­holms stad har fort­fa­ran­de ing­en plan el­ler strategi för att mot­ver­ka skjut­ning­ar i det of­fent­li­ga rum­met. Det du­ger in­te. #sthlm­pol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.