NAZIFE FESTADE PÅ GÄCDA

På blåa lin­jen är det fler ung­do­mar än van­ligt på lör­dags­kväl­len och al­la går av i Tens­ta. Tje­jer i kor­ta kjo­lar och med bar mage och tje­jer i slö­ja och vad­långa kjo­lar. De går till­sam­mans och de är al­la på väg ner till Spånga by. Det är Gäcda-fes­ti­val.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

För fjär­de året i rad an­ord­na­des en ung­doms­fes­ti­val i Tens­ta. Omar Ab­di­ri­zak är en av dem som grun­da­de eve­ne­mang­et och han sä­ger att Gäcda-fes­ti­va­len ba­ra väx­er

– När vi star­ta­de trod­de vi kans­ke att någ­ra hund­ra skul­le kom­ma, det kom någ­ra tu­sen. Och fes­ti­va­lens be­ty­del­se för lo­ka­la ar­tis­ter har ökat. Många gör sin förs­ta spel­ning här och se­dan får de skiv­kon­trakt.

Nytt för i år var en sats­ning på fa­mil­jen. Re­dan kloc­kan 15 drog fes­ti­va­len igång, Gäcda Ju­ni­or, med ak­ti­vi­te­ter för de yngs­ta. Men kloc­kan 18 sat­te ar­tis­ter­na för de äld­re ung­do­mar­na igång på sto­ra sce­nen.

–Fes­ti­va­len slu­tar kl 21, sä­ger Pa­si Ro­senkvist, som till­sam­mans med Omar Ab­di­ri­zak var fes­ti­val­ge­ne­ral. Men pro­gram­met är li­te för­se­nat och vi har till­stånd till 22. Det ord­nar sig nog.

– Ta en bild på mig, sä­ger Nazife De­mi­rok. Jag var här för­ra året också, det är en jät­te­bra fes­ti­val.

Nazife bor i Rin­ke­by och har gått i En­bac­kasko­lan i Tens­ta. Nu plug­gar hon sam­häl­le/ju­ri­dik på gym­na­si­et Rud­beck i Sol­len­tu­na. På bil­den po­se­rar hon en­sam, men hon är in­te en­sam.

– Nej, al­la mi­na vän­ner står och trängs längst fram vid sce­nen.

Kon­fe­ren­ci­er och dj på scen är två killar från sö­derort, ”rö­da lin­jen”, Na­jib och Di­e­go Ma­mi. När ett tu­mult upp­står li­te ut­an­för fes­ti­val­om­rå­det drar det som en våg ge­nom publi­ken. Många vill se vad som hän­der.

– Be­te er, sä­ger Na­jib från sce­nen, som för­sö­ker hind­ra ung­do­mar­na att gå där­i­från.

Det drö­jer ba­ra nå­gon mi­nut, så är det lugnt igen. Ing­et all­var­ligt hände, men Na­jib är arg.

– Hän­der det där en gång till då tag­gar vi här­i­från, sä­ger han. Då blir det ing­et mer.

Ar­tis­ter­na är ”back stage” i ett av hu­sen i Spånga by. Där spe­lar de ping­is i vän­tan på att gå upp på sce­nen. Denz, rap­pa­ren från Riss­ne, po­se­rar på bild till­sam­mans med Aden och As­me från Ham­mar­kul­len. Där finns också kväl­lens drag­plås­ter, Ard Adz, som kom­mit till Tens­ta än­da från Lon­don. Han är stjär­nan som av­slu­tar Gäcda-fes­ti­va­len 2017.

Kerstin Gustafs­son

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

GÄCDA-FES­TI­VA­LEN. – Jag var här för­ra året också, det är en jät­te­bra fes­ti­val, sä­ger Nazife De­mi­rok.

GÄCDA-FES­TI­VA­LEN. Aden, Denz och As­me.

GÄCDA-FES­TI­VA­LEN. Back­stage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.