Sorg­lig följd av Jär­va­lyf­tet

Det har va­rit oro­ligt i Stock­holms­för­or­ten Tens­ta. En 22-årig man har bli­vit ihjäl­skju­ten. De se­nas­te åren har fle­ra unga män i Stock­holm fal­lit of­fer för ga­tu­vål­det som es­ka­le­rat på vå­ra ga­tor.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Shamm Sa­lih,17, SSU-med­lem, Rin­ke­by

För drygt en må­nad se­dan sam­la­des hund­ra­tals män­ni­skor i Stock­holms­för­or­ten Vår­berg för att hed­ra den 20-åri­ge man som sköts till döds i söd­ra Stock­holm. De se­nas­te åren har man läst många så­da­na no­ti­ser.

Det är ba­ra ett av ota­li­ga ex­em­pel. Mar­ley och Alan Wan­di var 19. Lu­kas blev 20. De är nå­gons bror, vän, elev och son som al­la – in­te ba­ra för­äld­rar­na – har ett an­svar för.

Men ing­en bryr sig. Var­för? Var­för ser ni ner på oss? Vi vill också va­ra en del av det vack­ra sam­häl­let; in­te kän­na oss som djur i bur.

Nej, vi äls­kar in­te ut­an­för­ska­pet och vål­det. Pre­cis som al­la and­ra män­ni­skor vill vi le­va i fri­het och trygg­het. Vi vill va­ra en del av det vack­ra Sve­ri­ge.

Så slu­ta svart­må­la vå­ra för­or­ter och ta vå­ra liv på all­var i stäl­let, och bör­ja ta an­svar!

Po­li­ti­ker, ni är väl­kom­na hit till vå­ra för­or­ter även de da­gar det in­te är skott­loss­ning och sten­kast­ning. Jag lo­var att ni kom­mer mö­ta män­ni­skor som är pre­cis som ni. De finns en för­ort bort­om för­do­mar­na om att till­va­ron här helt präglas av våld och gangs­ters.

Här finns fan­tas­tis­ka män­ni­skor som tar hand om varand­ra som i en stor fa­milj. Men det är ing­et som me­di­er­na vill ta upp, ing­et som sam­häl­let vill se.

Vårt störs­ta pro­blem just nu gäl­ler hur vi ska få män­ni­skor runt om­kring att för­stå att Tens­ta och Vår­berg in­te är som ni tror det är. Nej, me­di­er­na, för­or­ten är in­te ba­ra ga­tu­våld och skjut­ning­ar. Var­je för­ort har si­na eg­na pro­blem, det finns bå­de bra och då­li­ga gre­jer, men att en­bart bör­ja se ned på oss är fel. Vi är också mänsk­li­ga va­rel­ser och bör be­hand­las li­ka oav­sett hud­färg el­ler ur­sprung. Det­ta mås­te få ett slut.

Jag krä­ver att Ste­fan Löfven tar vå­ra pro­blem på all­var och gör en för­änd­ring till­sam­mans med oss 99 res­te­ran­de pro­cent som vill ska­pa ett bätt­re och tryg­ga­re sam­häl­le.

”Jag krä­ver att Ste­fan Löfven tar vå­ra pro­blem på all­var.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.