Mus­limsk fe­mi­nism dis­ku­te­ra­des på Hju­set

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

– Re­li­gi­on be­hö­ver in­te va­ra nå­got som per au­to­ma­tik ku­var kvin­nan. Sa­rah Dels­had, grun­da­ren av Mus­lims­ka fe­mi­nis­ter, var på be­sök på Hju­set, ung­doms­går­den i Hjuls­ta.

Sa­rah Dels­had an­vän­der be­grep­pet mus­limsk fe­mi­nist för att be­skri­va sig själv och för att vi­sa att de här iden­ti­te­ter­na bå­de häng­er ihop och för­stär­ker varand­ra.

– Jag är tro­en­de, men för ing­en te­o­lo­gisk di­a­log. Man ut­går ifrån att fe­mi­nism all­tid är se­ku­lär, men då tar man ifrån mus­lims­ka kvin­nor rät­ten att kal­la sig fe­mi­nist. Det är ett för­tryck i sig.

Allt star­ta­de som en fru­stre­rad re­ak­tion 2012 på Fa­ce­book. Sa­rah Dels­had upp­lev­de att dis­kus­sio­nen i sam­häl­let om den mus­lims­ka kvin­nan be­skrev hen­ne som en för­tryckt va­rel­se. Å and­ra si­dan hör­des hon aldrig.

– Ur ett de­mo­kra­tiskt per­spek­tiv är det ett pro­blem. Sve­ri­ge an­ser sig va­ra ett land i fram­kant när det gäl­ler mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och in­di­vi­dens rätt att fö­re­trä­da sig själv. Men här låg man ef­ter.

När den mus­lims­ka kvin­nan väl fick ut­rym­me, så var det all­tid i egen­skap av att va­ra mus­lim, säl­lan som van­lig med­bor­ga­re.

– Det var all­tid i pro­ble­ma­tis­ka sam­man­hang och hand­la­de of­ta om slö­jan. Jag vil­le bi­dra till en mer mång­fa­cet­te­rad bild av den mus­lims­ka kvin­nan. Det finns li­ka många bil­der, som det finns kvin­nor.

Sa­rah Dels­had grun­da­de Mus­lims­ka fe­mi­nis­ter 2012. Det är in­te nå­gon van­lig med­lems­or­ga­ni­sa­tion, ut­an sna­ra­re en opi­ni­ons­bildan­de platt­form med fo­kus på re­pre­sen­ta­tion och mus­lims­ka kvin­nors rätt att fö­re­trä­da sig själ­va.

– Jag re­pre­sen­te­rar mig själv, in­te al­la mus­lims­ka kvin­nor el­ler al­la mus­lims­ka fe­mi­nis­ter. Men jag har många mus­lims­ka kvin­nor runt mig, såklart.

Frå­gan om he­der­s­våld, som do­mi­ne­rar dis­kus­sio­nen om mus­lims­ka kvin­nor, tar hon in­te.

– Nej, men det be­ty­der in­te att jag för­ne­kar att det rå­der för­tryck mot kvin­nor i re­li­gi­o­nens namn. Jag tyc­ker att all orätt­vi­sa är fruk­tans­värd och jag för­dö­mer he­ders­för­tryck, lik­väl som jag för­dö­mer dem som sli­ter av kvin­nor­na slö­jor­na.

Kerstin Gustafs­son

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

GRUN­DA­RE. Sa­rah Dels­had grun­da­re av Mus­lims­ka fe­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.