Norsk mi­nis­ter på be­sök

Vi i Tensta - - NYHETER -

Nor­ges in­teg­ra­tions­mi­nis­ter, Syl­vi List­haug, från det hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Frem­skrittspar­ti­et, har va­rit på be­sök i Rin­ke­by. Ef­teråt an­vän­de hon Rin­ke­by som ett ex­em­pel på en ”No-go-zon” och ett av­skräc­kan­de ex­em­pel. Sve­ri­ges mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Fritzon (S) ställ­de in mö­tet som var pla­ne­rat.

”Jag träf­far gär­na min mi­nister­kol­le­ga ef­ter det norska va­let”, skrev Fritzon i ett ut­ta­lan­de. ”Men i dag vill jag in­te va­ra en del av den här kam­pan­jen.”

Ka­rin Wann­gård (S) fi­nans­bor­gar­råd i Stock­holms stad skri­ver i en kom­men­tar att Syl­vi List­haug är skyl­dig stock­hol­mar­na en ursäkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.