El­vir blir nämn­dens nya ord­fö­ran­de

Vi i Tensta - - NYHETER -

Det blir El­vir Ka­zi­nic (S) som kom­mer att ef­ter­trä­da Mia Päär­ni som ord­fö­ran­de i Rin­ke­byKis­ta stads­dels­nämnd.

– Det här känns oer­hört stort för mig. Det är den fi­nas­te pos­ten som en bo­en­de i det här om­rå­det kan få.

För­sla­get la­des fram av en en­häl­lig val­be­red­ning och röstades ige­nom av de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka stads­dels­för­e­ning­ar­na i Västerort.

– Jag är glad och stolt att jag är no­mi­ne­rad, sä­ger El­vir Ka­zi­nic. Men for­mellt fat­tas be­slu­tet in­te för­rän i sep­tem­ber. Fram tills dess sit­ter Mia kvar.

El­vir Ka­zi­nic är ord­fö­ran­de i Rin­ke­by so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka stads­dels­för­e­ning och or­di­na­rie le­da­mot av stads­dels­nämn­den.

– Jag har sut­tit bå­de i op­po­si­tion och i ma­jo­ri­tets­ställ­ning.

Han har lo­kal för­ank­ring och ar­be­tar se­dan 15 år i Rin­ke­by, som hus­värd åt Familjebostäder.

– Mitt jobb är att ge bra ser­vice till de bo­en­de. Jag bor i Rin­ke­by med min fa­milj, vår dotter går i sko­lan i Kis­ta. Jag har li­te kän­ne­dom om om­rå­det.

El­vir Ka­zi­nic har va­rit po­li­tiskt ak­tiv i snart tio år.

– Det finns de som tap­pat tron på po­li­ti­ken, men jag ser po­li­ti­ken som ett verk­tyg för att mins­ka klyf­tor­na i sam­häl­let.

Han tyc­ker att den nu­va­ran­de po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten har vi­sat att det går att gö­ra skill­nad.

– Un­der den tid vi har va­rit i ma­jo­ri­tet, så har det gått fram­åt. Det byggs många lä­gen­he­ter och det är bra. Men jag skul­le gär­na se fler bil­li­ga lä­gen­he­ter, som Stock­holms hus, de byggs bil­li­ga­re ut­an att kva­li­te­ten blir säm­re. Det skul­le fin­nas fler så­da­na al­ter­na­tiv. Al­la har rätt att bo bra.

El­vir Ka­zi­nic har ar­be­tat ak­tivt med ung­do­mar i Rin­ke­by och har ett för­flu­tet som ung­domsträ­na­re i fot­boll.

– Jag gil­lar idrott och bru­kar gå och tit­ta när Rin­ke­by Uni­ted spe­lar. Jag föl­jer fak­tiskt al­la de lo­ka­la fot­bollsla­gen, när jag hin­ner.

Nu kom­mer po­li­ti­ken att ta mer tid. Det for­mel­la va­let av El­vir Ka­zi­nic kom­mer att fat­tas vid Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de den 4 sep­tem­ber.

– Jag är tack­sam för det för­tro­en­de som jag fått av mi­na par­ti­kam­ra­ter.

Kerstin Gustafs­son

”Jag ser po­li­ti­ken som ett verk­tyg för att mins­ka klyf­tor­na.”

NO­MI­NE­RAD. El­vir Ka­zi­nic är no­mi­ne­rad till som ny ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd. For­mellt tas be­slu­tet den 4 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.