Po­li­sen vill an­stäl­la lo­kalt

Vi i Tensta - - NYHETER -

Po­lishu­set i Rin­ke­by ska va­ra klart 2019, om allt går som pla­ne­rat. Där kom­mer det att fin­nas pass­ex­pe­di­tion och en om­fat­tan­de ut­red­nings­verk­sam­het.

Niclas An­ders­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Jär­va, sä­ger till SVT Nyheter, att po­li­sen är i om­rå­det för att stan­na, för att med­bor­gar­na ska kän­na sig tryg­ga och ha po­li­sen mer till­gäng­lig.

– Vi kom­mer ha en re­cep­tion som kom­mer va­ra öp­pen al­la da­gar, vi kän­ner ett be­hov av att utö­ka ser­vicen i om­rå­det.

Po­li­sen kom­mer också ha en av si­na te­le­fon­väx­lar i po­lishu­set och en­ligt Niclas An­ders­son strä­var man ef­ter att re­kry­te­ra per­so­nal från Jär­va, för att få en an­knyt­ning till om­rå­det.

FO­TO: FAMILJEBOSTÄDER

POLISHUS. Så här kom­mer po­lishu­set i Rin­ke­by att se ut. NCC byg­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.