Torn­seg­la­ren bor­ta ef­ter Jär­va­lyf­tet

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Lars Gustav Ring, Hus­by

Torn­seg­la­rens tid i Hus­by går mot sitt slut. Or­sak: Jär­va­lyf­tet.När jag flyt­ta­de till Hus­by 1993 blev jag glatt över­ras­kad av den ri­ka fö­re­koms­ten av den­na lev­nads­gla­da få­gel. På da­gar­na kom de of­ta fly­gan­de i his­nan­de fart rakt mot mitt köks­föns­ter för att i sista stund vi­ka av upp­åt, in un­der takut­språng­et. Kon­struk­tio­nen på un­der­si­dan var så­dan att där fanns gott om hål­rum där fåg­lar­na kun­de ha si­na bon och fö­da upp ung­ar. Fra­me­mot kväl­len fyllde de him­len och kret­sa­de runt, runt i jub­lan­de livs­be­rus­ning. Torn­seg­lar­na åter­kom tro­get var­je vår till Hus­by och var all­tid li­ka många till an­ta­let. Så kom Jär­va­lyf­tet och det förs­ta hu­set bygg­des om – och de gam­la takut­språng­en för­svann. Jag märk­te di­rekt att torn­seg­lar­na und­vek det­ta hus. Så kom tu­ren till ”mitt” hus. Sam­ma sak hände där. Se­dan om­bygg­na­der­na in­led­des mins­kar torn­seg­lar­na sta­digt i an­tal och i år har jag ba­ra sett någ­ra få på he­la som­ma­ren. När det sista hu­set har bli­vit om­byggt i Hus­by kom­mer torn­seg­la­ren att va­ra bor­ta för all­tid – en sorg­lig följd av Jär­va­lyf­tet. Ett styc­ke liv har ut­plå­nats och som­rar­na har bli­vit fat­ti­ga­re i Hus­by.

”Ett styc­ke liv har ut­plå­nats och som­rar­na har bli­vit fat­ti­ga­re i Hus­by.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.