Jär­va MK hed­ra­de ”Car­la”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Pu­blik­slän­ten var väl­fylld när Jär­va MK hed­ra­de Hå­kan ”Car­la” Car­lqvist, klub­bens bort­gång­ne stjär­na, med Car­la Me­mo­ri­al Ra­ce.

En som ära­de sin vän var nors­ke Jan ”Jan­nis” Kristof­fer­sen.

I slu­tet av 1970- och bör­jan av 1980-ta­let viss­te man tre sa­ker om svensk idrott: Ingemar Sten­mark, Björn Borg och Hå­kan Car­lqvist vann all­tid. Näs­tan.

Sä­kert var i al­la fall att tri­on gav oss va­lu­ta för tim­mar­na i tv-sof­fan el­ler på are­nor­na.

I lör­dags fick fans och vän­ner hed­ra den allt för ti­digt bort­gång­ne mo­tocross­hjäl­ten Hå­kan Car­lqvist på hem­ma­ba­na i Hä­gerstalund, Kis­ta. I folk­mun kal­lad Barkar­by­ba­nan.

Att Car­la var en käm­pe av re­nas­te vat­ten är oom­tvis­tat. Han vek ald­rig ner sig. En av många som kör­de i lör­dags var Pe­ter Lun­dqvist, Halls­bergs MK. De var sam­ti­da, men Pe­ter ”ba­ra B-fö­ra­re”.

– Jag såg ho­nom i al­la VM-del­täv­ling­ar i Sve­ri­ge. Car­la var en id­rotts­man ut­ö­ver de van­li­ga. Man viss­te att han all­tid gav allt.

För Jan ”Jan­nis” Kristof­fer­sen, en av Nor­ges främs­ta i ge­bi­tet och jämn­å­rig med Car­la, var re­san till nor­ra Stock­holm en själv­klar­het. Han be­rät­tar bland an­nat att Car­la fick ho­nom att för­stå att ”när­mas­te vägen all­tid var bäst”. Jan­nis slog Car­la som ju­ni­or, se­dan var det kört.

– Det var i Bel­gi­en 1972 som jag kör­de ifrån ho­nom or­dent­ligt. Vi blev vän­ner, där­ef­ter var det han som in­spi­re­ra­de mig. Ef­ter en VM­sä­song ha­de jag väl runt 40 po­äng och han 240. Han var bäst, för mig var det själv­klart att hed­ra en god vän med att del­ta i dag.

Hå­kans två VM-tit­lar, 1979 och 1983 samt Svens­ka Dag­bla­dets bragd­me­dalj 1983, ta­lar sitt tyd­li­ga språk Jan­nis vill dock tilläg­ga: – Jag har i al­la fall nå­got Car­la in­te har – 20 nors­ka mäs­ter­skaps­tit­lar, sä­ger han och skrat­tar.

”Car­la var en id­rotts­man ut­ö­ver de van­li­ga.”

Lör­da­gen på JMK:s hem­vist ge­nom­sy­ra­des av skratt och go­da min­nen. Ber­til Car­lqvist, som blev 67 i tors­dags, pra­ta­de med al­la om sin fy­ra år yng­re bror.

– Det här blev per­fekt, sä­ger han och syf­tar på publik­till­ström­ning­en. Vi ha­de i bäs­ta fall hop­pats på den här upp­slut­ning­en och den sä­ger en del om in­tres­set för mo­torsport. Att stats­mi­nis­tern Ste­fan Löfven in­te kom var en be­svi­kel­se, me­ning­en var att han och An­ne­li skul­le av­täc­ka min­nes­tav­lan. Stats­mi­nis­tern ha­de be­hövts ef­tersom han be­rät­tat om sitt in­tres­se för Hå­kan, och in­te minst då po­li­ti­ker ge­nom al­la år ve­lat läg­ga ner vår ba­na.

– Det byggs ishal­lar och fot­bolls­pla­ner över­allt, men po­li­ti­ker­na strun­ta i ung­do­mar med mo­torsport­in­tres­se. Jag hop­pas att Car­las Min­ne­fond kan stöt­ta ung­do­mar med sam­ma in­tres­se som vi ha­de, tilläg­ger Ber­til Car­lqvist.

KON­KUR­RENT. Nors­ke crosstjär­nan Jan ”Jan­nis” Kristof­fer­sen vil­le kö­ra Car­la Me­mo­ri­al Ra­ce för att hed­ra sin go­de vän.

FO­TO:JON­NY AN­DERS­SON

TÅRAR. Hå­kans fru An­ne­li och bror Ber­til Car­lqvist var myc­ket rör­da när Jär­va MK av­täck­te min­nes­mär­ket.

PRA­TA­DE MIN­NEN. Många vil­le be­kla­ga sor­gen och få en prat­stund med Ber­til Car­lqvist.

INGJUTEN. Min­nes­tav­lan har gju­tits in i ett stort sten­block mel­lan ba­nan och de­på­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.