Bort­glömd kvinn­lig de­sign i Tens­ta konst­hall

Det finns ett hus i Hu­diksvall, som kal­las Vil­la Sun­din. Hu­set är ri­tat av en ar­ki­tekt vid namn Gre­ta Mag­nus­son Gross­man. Hon är en av de bort­glöm­da kvinn­li­ga konst­nä­rer, ar­ki­tek­ter och de­sig­ners, som Le­o­nor An­tu­nes upp­märk­sam­mar i sin ut­ställ­ning på Tens

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Gre­ta Mag­nus­son Gross­man (19061999) blev känd som Sve­ri­ges förs­ta verk­sam­ma kvinn­li­ga mö­be­lar­ki­tekt och ri­ta­de möb­ler i fun­kis­stil. 1940 flyt­ta­de hon från Stock­holm till Los Ang­e­les. I Ka­li­for­ni­en gjor­de hon suc­cé som ar­ki­tekt, blev känd för att kun­na byg­ga på ”omöj­li­ga tom­ter”, i fun­kis­stil, med myc­ket ljus och glas. Hon in­red­de hu­sen bå­de till Gre­ta Gar­bo och Ingrid Berg­man, men är än­då re­la­tivt okänd i Sve­ri­ge.

Ett hus har hon ri­tat i Sve­ri­ge, och det är Vil­la Sun­din i Hu­diksvall, 1959. He­la gol­vet i Tens­ta konst­hall har må­lats 50-tals­blått, för att på­min­na om golv­klin­kern i Vil­la Sun­din. Dess­utom häng­er en vägg, till­ver­kad av lä­der, som ska på­min­na om Vil­la Sundins val­nöts­bru­na fa­sad.

Le­o­nor An­tu­nes konst be­rät­tar om en de­sign­histo­ria, och hon an­vän­der sig av mäs­sing, lä­der, rep och trä. Fle­ra sto­ra nät häng­er från tak till golv. Nät som är till­ver­ka­de för hand av fis­ka­re från Por­tu­gal. Just hant­verk åter­kom­mer i hen­nes konst.

För­u­tom ”väg­gen” och nä­ten så står fle­ra golv­lam­por ut­pla­ce­ra­de i rum­met. Grö­na väx­ter sit­ter i höga ställ­ning­ar. Det är var­ken lät­till­gäng­ligt el­ler sär­skilt be­grip­ligt. Men in­tres­sant och ga­let i al­la fall.

Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.