Om jag vo­re po­li­ti­ker

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

Om jag vo­re lo­kal­po­li­ti­ker vet jag vil­ken frå­ga jag skul­le sat­sa på. En frå­ga som verk­li­gen en­ga­ge­rar och upp­rör, en frå­ga som för­e­nar al­la oav­sett mo­ders­mål, re­li­gi­on, klass, kön el­ler sex­u­el­la pre­fe­ren­ser. Det är frå­gan om par­ke­rings­plat­ser.

Ett par­ke­rings­hus för 300 bi­lar i Rin­ke­by revs. ”Par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen i Stock­holm rår in­te vi över” sä­ger Svens­ka Bo­stä­der.

På Ri­singe­plan i Tens­ta har tre garage av fy­ra stängts, två ga­ra­ge­dör­rar har för sä­ker­hets skull svet­sats igen. Par­ke­rings­plat­ser­na mel­lan hu­sen, på vänd­pla­nen, kom­mer tro­li­gen ock­så för­svin­na när hu­sen ska byg­gas till.

Man kan tyc­ka vad man vill om bi­lar, men de finns. Var ska folk par­ke­ra si­na bi­lar? Vem tar sam­hälls­an­svar? Bi­lar par­ke­ra­de över­allt le­der till en mas­sa and­ra pro­blem. In­te nog med att par­ke­rings­bö­ter­na knäc­ker fa­mil­jers eko­no­mi, sop­bi­lar­na kom­mer in­te fram, so­por loc­kar fram råt­tor på går­dar­na där barn ska le­ka.

All­män ore­da är in­te ba­ra en sa­ni­tär olä­gen­het, den är även de­mo­ra­li­se­ran­de. Käns­lan, el­ler kanske in­sik­ten, att sam­häl­let har över­gi­vit en är far­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.