Nät­han­del störs­ta kon­kur­ren­ten för Kis­ta gal­le­ria

Hem­tex stäng­er 17 sep­tem­ber, Åh­léns stäng­er i de­cem­ber och Jysk har re­dan stängt. Kom­mer fler bu­ti­ker att stänga i Kis­ta gal­le­ria? – Nej, men det pågår en ro­ta­tion he­la ti­den, sä­ger Mag­nus Åkes­son, re­gi­on­chef på Ci­tycon.

Vi i Tensta - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

– Det är na­tur­ligt att bu­ti­ker va­ri­e­rar över tid; en del bu­ti­ker by­ter läge in­om gal­le­ri­an, någ­ra flyt­tar ut. Om­sätt­nings­tak­ten de se­nas­te åren har va­rit 10 pro­cent, vilket är lågt för bran­schen. På se­na­re tid har den kanske ökat nå­got.

Mag­nus Åkes­son tror att det har fle­ra or­sa­ker. Kon­kur­ren­sen från and­ra gal­le­ri­or är en, nät­han­deln en an­nan. Men Ci­tycon sat­sar för fram­ti­den. De har lå­tit ut­re­da vad som hän­der i upp­tag­nings­om­rå­det un­der de när­mas­te 10-15 åren.

– Det geo­gra­fis­ka upp­tag­nings­om­rå­det blir mind­re, sam­ti­digt ökar be­folk­nings­mäng­den. Det är stor in­flytt­ning till Kis­ta och många nya lä­gen­he­ter i de­talj­pla­nen.

An­ta­let in­vå­na­re för­vän­tas växa med 18 pro­cent un­der kom­man­de fem åren, och 18 pro­cent till åren som föl­jer.

– Vi be­hö­ver an­pas­sa ut­bu­det. Vi be­hö­ver fler dag­lig­va­ru­bu­ti­ker. Ba­ra fem pro­cent av ytan i Kis­ta är livs­me­del, det är li­te jäm­fört med vå­ra öv­ri­ga cent­rum.

I Kis­ta är det mo­de­bu­ti­ker som do­mi­ne­rar.

– Nät­han­deln är en hård kon­kur­rent in­om mo­de, men fort­fa­ran­de är det en gans­ka li­ten an­del som kö­per dag­lig­va­ror på nä­tet.

Un­der 2018 kom­mer tre pro­jekt att ta fart i Kis­ta gal­le­ria. Ci­tycon sat­sar mer på livs­me­del, nö­jen och pla­ne­rar även en all­män upp­fräsch­ning av gal­le­ri­an. Dess­utom kanske det blir bil­li­ga­re att par­ke­ra.

– Vi har haft två tim­mar fri par­ke­ring på hel­ger­na un­der ju­li och au­gusti och fort­sät­ter någ­ra må­na­der till. Vi ska ut­vär­de­ra och se vad det be­tytt. Men 80 pro­cent av vå­ra kun­der kom­mer ut­an bil, de åker kom­mu­nalt.

Den 1 april i år kom Va­nes­sa Nor­berg till Hem­tex som bu­tiks­chef. Re­dan då viss­te hon att bu­ti­ken var i fa­ro­zo­nen.

– Det var på g, sä­ger hon, det var känt att bu­ti­ken tap­pa­de kun­der i jäm­fö­rel­se med and­ra i fö­re­ta­get.

Va­nes­sa Nor­berg tror in­te att det är Mall of Scan­di­na­via som är ho­tet för han­deln i Kis­ta gal­le­ria.

– In­te M.O.S, men nät­han­deln. Nu för ti­den kan du få hem va­ror från Kina, på någ­ra da­gar. Du be­hö­ver in­te gå ut­an­för dör­ren.

Nät­han­deln plus höga hy­ror och att Kis­ta tar be­talt för par­ke­ring, tror Va­nes­sa Nor­berg är pro­ble­met.

– Kis­ta gal­le­ria är ett av få cent­rum som fort­fa­ran­de tar be­talt för par­ke­ring. Det mås­te de väl gö­ra, ef­tersom det finns så många fö­re­tag här runt om­kring.

Nu när bu­ti­ken säl­jer ut al­la va­ror är det fullt med folk. Ama­ni Nour She­re­fay är en av dem som ser om det finns nå­got in­tres­sant.

– Det är trå­kigt att de stäng­er, sä­ger hon, och jät­tetrå­kigt att Åh­léns stäng­er. Jag bor i Sund­by­berg och där har de ock­så stängt Åh­léns. Det är en bu­tik jag sak­nar.

Ama­ni Nour She­re­fay hand­lar ock­så på nä­tet.

– Ja, det gör jag, klä­der från bu­ti­ker som in­te finns i Sve­ri­ge. Men pås­la­kan skul­le jag ald­rig vil­ja kö­pa på nä­tet, de vill jag se och kän­na på.

Britt-Marie Jo­hans­son är på väg in på Åh­léns med sin rul­la­tor. Hon tyc­ker att Kis­ta gal­le­ria har ett en­si­digt ut­bud.

– Gal­le­ri­an är ba­ra för dem som job­bar här i Kis­ta, in­te för oss som bor här. Jag sak­nar en rik­tig livs­me­dels­bu­tik här i Kis­ta, bu­ti­ker­na här är dy­ra och har ett be­grän­sat ur­val. Jag bru­kar åka till Sol­len­tu­na och hand­la, jag har färd­tjänst.

”Jag sak­nar en rik­tig livs­me­dels­bu­tik här i Kis­ta.”

NÄT­HAN­DEL. Ama­ni Nour She­re­fay vill in­te kö­pa pås­la­kan på nä­tet. De mås­te man se och kän­na på, sä­ger hon.

STÄNGT. Fle­ra bu­ti­ker stäng­er i Kis­ta gal­le­ria, men and­ra öpp­nar. Fler livs­me­dels­bu­ti­ker kom­mer

SLUT. Åh­léns i Kis­ta stäng­er i går för fullt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.