Skol­sta­tistik

Vi i Tensta - - NYHETER -

Årets skol­sta­tistik vi­sar att sko­lor­na i Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta har höjt si­na be­tyg. I Spånga-Tens­ta är det 8,4 pro­cent fler be­hö­ri­ga till gym­na­si­et och i Rin­ke­by-Kis­ta är det 7,1 pro­cent fler som kan stu­de­ra vi­da­re i år. Be­tygsök­ning­en är star­kast bland flic­kor­na i för­or­ten. Flic­kor i he­la sta­den har ald­rig haft så höga me­rit­vär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.