Satsning mot psy­kisk ohäl­sa

Vi i Tensta - - NYHETER -

Öpp­na mot­tag­ning­ar för att mot­ver­ka psy­kisk ohäl­sa för unga un­der 18 år kom­mer att öpp­nas i lä­net. Me­ning­en är att ung­do­mar med lind­ri­ga­re pro­blem, såsom ned­stämd­het och oro, ska kun­na vän­da sig dit. På så sätt kan trös­keln för att sö­ka hjälp mins­ka och gröv­re pro­blem fö­re­byg­gas.

Sär­skilt fo­kus ska lig­ga på so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den.

Idén till öpp­na mot­tag­ning­ar kom­mer från Nac­ka Kom­mun och Boo vård­cen­tral. Där ar­be­tar psy­ko­lo­ger och so­ci­o­no­mer med råd­giv­ning, stöd och be­hand­ling för för­äld­rar och barn un­der 18 år.

För­sla­get till den här sats­ning­en kom­mer från den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tio­nen i lands­ting­et.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.