Ul­la i stäl­let för Lee

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ul­la Thorslund blir ny stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­byKis­ta, istäl­let för Lee Or­ber­son.

– Ja, det blev så väl­digt has­tigt, sä­ger Fred­rik Jur­dell, bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör i Stock­holms stad.

tackar nej till tjäns­ten på grund av per­son­li­ga

Lee Or­ber­son skäl.

– Vi be­kla­gar, men det är så­dant som hän­der. Vi är gla­da att vi istäl­let fått en oer­hört er­fa­ren per­son, som kom­mer att kla­ra av det här på bäs­ta sätt.

El­vir Ka­zi­nic (S) ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd, sä­ger det­sam­ma.

– Det är en per­son med myc­ket ru­tin, som kan bi­dra på många sätt till vår stads­del.

Kom­mun­sty­rel­sen fat­tar det for­mel­la be­slu­tet den 4 ok­to­ber och Ul­la Thorslund till­trä­der sin tjänst den 9 ok­to­ber.

– Det är ing­et all­var­ligt, men jag har mi­na per­son­li­ga skäl, sä­ger Lee Or­ber­son. Ett skäl är ock­så att jag va­rit så kort tid i Sol­len­tu­na.

Han fort­sät­ter som för­valt­nings­chef för barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret i Sol­len­tu­na kom­mun. Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.