Ko­met-träf­far för för­äld­rar

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Hös­tens KO­MET-grupp rik­tar sig till för­äld­rar som har barn mel­lan 12–17 år och som tyc­ker att det är myc­ket bråk och tjat hem­ma. I KO­MET-grup­pen träf­fas för­äld­rar­na till­sam­mans med två ut­bil­da­de grupple­da­re en kväll i vec­kan un­der 8 vec­kor.

Förs­ta träf­fen sker 3 ok­to­ber kloc­kan 16.30–19.00. Sista an­mäl­nings­dag är 20 sep­tem­ber.

Vid frå­gor kon­tak­ta Gerd Lun­dquist på Fa­mil­je­cen­tra­len te­le­fon 08-508 41 963. Läs mer på ko­met­pro­gram­met.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.