Tis­dags­kväll på Rin­ke­by boll­plan

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

Sep­tem­ber när­mar sig sitt slut och so­len är på väg ner bakom Ung­do­mens Hus. Kil­lar i oli­ka åld­rar spe­lar fotboll på plast­grä­set på Rin­ke­by boll­plan. Hud­de Ab­di står och vän­tar in kil­lar­na i At­le­ti­co Rin­ke­by. Den ena ef­ter den and­ra kom­mer fram till ho­nom och hälsar. De tar även mig i hand.

”Kan du ta hand om min mo­bil?” frå­gar en kil­le. Hud­de nic­kar och stop­par ner lu­ren i fic­kan.

”Jag glöm­de mi­na fot­bolls­skor”, sä­ger en an­nan. ”Det är lugnt, du kan spe­la än­då.”

Många av poj­kar­na sak­nar rik­ti­ga fot­bolls­skor, de lå­nar av varand­ra. Fot­bollströ­jor har de inga, in­te än.

At­le­ti­co Rin­ke­by är en klubb som har åter­upp­stått. Hud­de Ab­di är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na. De är ett gäng unga män som satsar igen. Var­je tis­dag och tors­dag mel­lan 18 och 20 för al­la mel­lan 12 och 15 år. ”De and­ra fot­bolls­klub­bar­na or­ga­ni­se­rar in­te kil­lar i den här ål­dern”, sä­ger Hud­de. ”De är job­bi­ga, de ly­der in­te trä­nar­na. Men vå­ra trä­na­re är själ­va unga, vi kan ta hand om dem. För oss är det vik­ti­gast med den so­ci­a­la bi­ten.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.