Vem är värst i grann­ska­pet?

Rö­ker du på bal­kong­en? Stäl­ler du sopor i trapp­upp­gång­en och an­vän­der du hä­lar­na när du tras­kar över gol­vet? Då finns ris­ken att di­na gran­nar suc­kar när de ser dig.

Vi i Tensta - - BOSTAD - Erika Lin­dén Jans­son

Att bo nä­ra in­på and­ra män­ni­skor är in­te all­tid en dans på ro­sor, och i hy­res­rät­ter är det in­te ovan­ligt att det finns en gran­ne som får de and­ra att gniss­la tän­der.

I en un­der­sök­ning från HSB Gö­te­borg har svens­kar­na av­slö­jat vad de re­tar sig på hos si­na gran­nar.

Gran­nar som rö­ker på bal­kong­en el­ler ut ge­nom fönst­ret är det störs­ta ir­ri­ta­tions­mo­men­tet, tätt följt av hög mu­sik som lju­der över grann­ska­pet.

På tred­je plats föl­jer en li­te mer ovän­tad punkt; gran­nar som in­te hälsar i trap­pen el­ler på går­den.

Sand­ra Mell­gård Da­vis, so­ci­o­nom på HSBs bo­en­de­so­ci­a­la trygg­hets­tjänst Na­bo, me­nar att de fles­ta grann­re­la­te­ra­de pro­blem är re­la­tivt enk­la att lö­sa:

– Min upp­le­vel­se är att de fles­ta vill va­ra en god gran­ne. De som stör and­ra är of­ta in­te ens med­vet­na om att de­ras be­te­en­de väc­ker ir­ri­ta­tion. Ibland kan det kän­nas olus­tigt att ta upp så­da­na här sa­ker med en gran­ne, men att pra­ta med varand­ra och ha en kom­mu­ni­ka­tion med si­na gran­nar räc­ker i de fles­ta fall väl­digt långt, sä­ger Sand­ra Mell­gård Da­vis.

Att vi­sa öm­se­si­dig re­spekt och för­stå­el­se, en slags ba­lans mel­lan hän­syn och to­le­rans, är vik­tigt för grann­säm­jan. Och att ac­cep­te­ra att vis­sa ljud kom­mer hö­ras.

– Har din gran­ne små­barn? Då kanske du får räk­na med li­te gråt och dun­sar på dag­tid. Men att för­sö­ka lö­sa pro­ble­men är vik­tigt. Osäm­ja mel­lan gran­nar är in­te bra för häl­san, det vi­sar forsk­ning, och en god re­la­tion med grannarna kan ge väl­digt myc­ket till­ba­ka. HSB har fle­ra ex­em­pel på att en god gran­ne kan bli en vän för li­vet, sä­ger Sand­ra Mell­gård Da­vis.

Det vi stör oss all­ra minst på är gran­nar som går om­kring nak­na fast de har in­syn. Så få som en pro­cent upp­le­ver lätt­kläd­da gran­nar i fönst­ren som ett pro­blem.

Och trots att stör­nings­mo­men­ten kan va­ra många när många ska sam­sas i en bygg­nad så ang­er 37 pro­cent att de in­te stör sig på nå­got alls.

– Visst finns det be­te­en­den som kan upp­le­vas ir­ri­te­ran­de och som man kan för­stå att män­ni­skor re­tar sig på. Men svens­kar­na ver­kar än­då va­ra rik­tigt bra och re­spekt­ful­la gran­nar över lag, av­slu­tar Sand­ra Mell­gård Da­vis.

FO­TO: IKEA

PRA­TA. Att kom­mu­ni­ce­ra är det smi­di­gas­te sät­tet att kom­ma över­ens med si­na gran­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.