PO­LI­SEN TAR KRAFT­TAG MOT KRI­MI­NEL­LA

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

”De kri­mi­nel­la har bytt stra­te­gi. De vet att de ris­ke­rar fle­ra års fäng­el­se. Där­för an­vän­der de sig av små­barn istäl­let.” Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd i Rin­ke­by ”Vi kom­mer att kraft­sam­la för att gö­ra det mind­re attrak­tivt att va­ra kri­mi­nell.” Niclas An­ders­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Jär­va

– Vi har fo­ku­se­rat på den öpp­na drog­han­deln och de äld­re kri­mi­nel­la, sä­ger Niclas An­ders­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Jär­va. Men vi in­ser be­ty­del­sen av att hind­ra ny­re­kry­te­ring­en av unga.

Nu tän­ker po­li­sen sty­ra om or­ga­ni­sa­tio­nen och job­ba mer mot ung­do­mar.

– Vi har up­pen­bart haft sto­ra pro­blem med nät­verk som be­går grova vålds­brott, och sär­skild in­om den so­ma­lis­ka grup­pen, sä­ger Niclas An­ders­son. Vi, och he­la sam­häl­let, har va­rit na­i­va, kri­mi­na­li­te­ten har nått en an­nan ni­vå idag. Grova vålds­brott, som ti­di­ga­re var av­vi­kel­ser, är idag nå­got nor­malt.

Po­li­sen har re­dan ett bra sam­ar­be­te med SIG, de so­ci­a­la in­sats­grup­per­na i Jär­va. Nu har de am­bi­tio­nen att nå in bland unga.

– Vi har en kon­takt­verk­sam­het på sko­lor­na, som in­te fun­ge­rat så bra. Nu satsar vi på att va­ra än­nu mer upp­sö­kan­de i ung­domsmil­jö.

Niclas An­ders­son me­nar att po­li­sen har en väl fun­ge­ran­de ut­red­nings­verk­sam­het av unga per­so­ner.

– Ge­ne­rellt har vi en bra sam­ver­kan i stads­de­len, men ibland går det för lång­samt. Verk­ty­gen är för trub­bi­ga. Vi kom­mer att kraft­sam­la för att gö­ra det mind­re attrak­tivt att va­ra kri­mi-

nell. Sam­ti­digt mås­te vi till­sam­mans med stads­de­len och and­ra hit­ta and­ra vägar ut ur kri­mi­na­li­te­ten.

De unga, många gång­er min­derå­ri­ga, re­kry­te­ras av kri­mi­nel­la gäng för att för­va­ra nar­ko­ti­ka och trans­por­te­ra va­pen. Många tving­as till brotts­li­ga hand­ling­ar och ut­sätts för ut­press­ning av oli­ka slag. De rå­dan­de nor­mer­na i sam­häl­let har ock­så för­änd­rats, me­nar Niclas An­ders­son.

– Män­nens auk­to­ri­tet i Jär­va är un­der­grävd. Pap­por­na, ima­mer­na, de äld­re,

KOM­MEN­TE­RA AR­TI­KELN

Vad tyc­ker du? Gå in på vår hem­si­da och säg vad du tyc­ker! har in­te sam­ma in­fly­tan­de läng­re. De unga lyss­nar in­te på nå­gon, in­te på de äld­re och in­te på sam­häl­let. Fler och fler i ut­sat­ta om­rå­den tyc­ker att ett kri­mi­nellt be­te­en­de är nor­malt.

De­mo­gra­fin i Jär­va skil­jer sig ock­så från and­ra stads­de­lar, väl­digt många av in­vå­nar­na är unga.

– Jag tror, att mer än 40 pro­cent är un­der 25 år. Dess­utom finns en stor ro­ta­tion på män­ni­skor i om­rå­det, de som lyc­kas flyt­tar där­i­från. En grund­sko­le­chef be­skrev det som att från sex­års­verk­sam­he­ten till års­kurs 9 har he­la elev­be­stån­det bytts ut tre gång­er.

Ett nytt pro­jekt, där Jär­va in­går, går ut på snab­ba­re lag­fö­ring av enkla­re brott. Om nå­gon grips med en kniv på all­män plats, ”och han in­te är snic­ka­re”, så tar po­li­sen kni­ven i be­slag. En po­li­san­mä­lan görs, för­hö­ret hålls, po­li­sen bo­kar tid för rät­te­gång på en gång och he­la ären­det slut­förs på plats.

– Det är helt nytt, sä­ger Niclas An­ders­son, ett ar­be­te som star­tar ef­ter års­skif­tet. Se­dan får vi ut­re­da hur det fun­ge­rar. I förs­ta fa­sen rik­tar sig in­te pro­jek­tet spe­ci­fikt mot ung­doms­brotts­lig­het, men om verk­sam­he­ten fal­ler väl ut kan det bli så hös­ten 2018.

De ka­me­ror som har satts upp i cent­rum har un­der­lät­tat po­li­sens a rbe­te. Dro­gJär­va, han­deln har flyt­tats, ing­en tror att den har för­svun­nit.

– Nej, men en­ligt BRÅ mins­kar för­sälj­ning­en när för­sälj­ning­en flyt­tar. Vi tar knark var­je dag, sto­ra mäng­der och små. Vi strun­tar in­te alls i det som hän­der i för­or­ten, som en del på­står. Vi har lagt ned ofant­li­ga re­sur­ser på att ut­re­da brott, och gö­ra det på ett rätts­sä­kert sätt.

Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd i Rin­ke­by och lo­kal pro­fil i har sett för­änd­ring­en i sam­häl­let på nä­ra håll.

– De kri­mi­nel­la har bytt stra­te­gi, sä­ger han, de vet att de ris­ke­rar fle­ra års fäng­el­se. Där­för an­vän­der de sig av små­barn istäl­let. Den här ut­veck­ling­en skräm­mer mig.

De kri­mi­nel­la gäng­en loc­kar till sig barn från ut­sat­ta fa­mil­jer och många av bar­nen mår då­ligt, me­nar Ha­gi Fa­rah.

– De här bar­nen är räd­da, och dro­ger­na gör att de kan dö­da sin egen mam­ma. De

”Grova vålds­brott, som ti­di­ga­re var av­vi­kel­ser, är idag nå­got nor­malt.”.

har va­pen och kan be­gå myc­ket grova brott. Barn re­kry­te­ras, in­te till IS, men till de kri­mi­nel­la gäng­en.

Ha­gi Fa­rah me­nar att det ci­vi­la sam­häl­let är en nöd­vän­dig kraft för att för­änd­ra si­tu­a­tio­nen.

– För­valt­ning­en kla­rar in­te att sam­la tio för­äld­rar ens, in­te po­li­sen hel­ler. Ci­vil­sam­häl­let mås­te bli en ak­tiv del i ar­be­tet. Po­li­ti­ker­na mås­te age­ra och kal­la till ett ge­men­samt mö­te.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON, MOSTPHOTOS

FO­KUS. Po­li­sen satsar på att va­ra än­nu mer upp­sö­kan­de i ung­domsmil­jö, sä­ger Niclas An­ders­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Jär­va.

STYR. Po­li­sen styr om sin verk­sam­het och rik­tar in sig på ung­do­mar. Allt för att för att stop­pa

FO­TO: MOSTPHOTOS

ny­re­kry­te­ring­en av unga till de kri­mi­nel­la gäng­en.

ORO­LIG. Ha­gi Fa­rah, lo­kal pro­fil i Jär­va, mär­ker att de kri­mi­nel­la bytt stra­te­gi. Nu­me­ra re­kry­te­rar de små­barn och det skräm­mer mig, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.