DISCGOLFPARKEN BLEV ÅRETS PARK

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Fot­bolls­klub­ben At­le­ti­co Rin­ke­by job­bar för att or­ga­ni­se­ra ung­do­mar som and­ra klub­bar in­te tar hand om. För att få fart på verk­sam­he­ten vill de ha hjälp av för­valt­ning­en med trä­nings­ti­der in­om­hus. Nå­got som vi­sat sig va­ra svårt.

På se­nas­te mö­tet i stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta var en grupp unga män kom från fot­bolls­klub­ben At­le­ti­co Rin­ke­by där.

– Vi be­hö­ver plan­ti­der, sa­de Hud­de Ab­di. Vi or­ga­ni­se­rar dem, som de and­ra klub­bar­na in­te tar hand om.

At­le­ti­co Rin­ke­by är en klubb som har åter­upp­stått. Det är Hud­de Ab­di som till­sam­mans med Khalid Gi­a­ma har satt fart på klub­ben igen.

– Vå­ra kil­lar är mel­lan tolv och 15 år, de kan in­te åka iväg till BP i Brom­ma el­ler till Va­salund i Sol­na. De vill stan­na i Rin­ke­by. Där­för har vi star­tat klub­ben igen.

De eta­ble­ra­de la­gen Rin­ke­by Uni­ted och So­ma­lia Uni­ted, och även Va­salund, har or­ga­ni­se­rad fot­bolls­trä­ning i Rin­ke­by.

– Men in­te för dem som vi or­ga­ni­se­rar, sä­ger Hud­de. An­ting­en är det knat­te­fot­boll el­ler för äld­re och vux­na. De här kil­lar­na kla­rar in­te di­sci­pli­nen, som de and­ra klub­bar­na krä­ver. Men vi kan han­te­ra dem.

Hud­de Ab­di och Khalid Gi­a­ma tar hand om ad­mi­nist­ra­tion och hål­ler ord­ning på med­lems­re­gis­ter och an­nat pap­pers­ar­be­te. De ar­be­tar helt ide­ellt.

– Vårt mål är att få igång för­e­ning­en på rik­tigt, men vi be­hö­ver stöd från för­valt­ning­en.

De trä­nar två gång­er i vec­kan på Rin­ke­by boll­plan och nu vill de trä­na in­om­hus..

– I över en må­nad har jag ringt till den an­sva­ri­ge che­fen för Ung­do­mens Hus, men det är ald­rig nå­gon som sva­rar.

And­ra på för­valt­ning­en, någ­ra av dem som sva­rar i

At­le­ti­co Rin­ke­by har satt fart igen och trä­nar två gång­er i vec­kan på Rin­ke­by boll­plan.

te­le­fon, sä­ger att ”fotboll är en ut­om­hus­sport”. Det skul­le stäm­ma om och in­te va­ra ett pro­blem, om boll­pla­nen var upp­värmd un­der vintern. Men det är den in­te.

– Var­för är det ba­ra bas­ket­la­gen som får ti­der i hal­len, und­rar Hud­de Ab­di.

Trä­nar­na är någ­ra kil­lar, som pre­cis gått ut gym­na­si­et. De är Ab­dou­lie, Bashir, Mo­ha­med Ali och Mo­ha­med Gu­re.

– Vå­ra trä­na­re är unga, sä­ger Hud­de Ab­di, vi ger dem an­svar och de kla­rar av det. Kil­lar­na i la­get ser upp till dem.

Hud­de Ab­di tyc­ker det ver­kar som om just ål­ders­grup­pen från 13 till 15 är någ­ra som ing­en bryr sig om. De är för gam­la, el­ler för unga, och fram­för allt för ”job­bi­ga”.

– Vi tar hand om dem, som de and­ra la­gen spar­kat ut. Hos oss är det är vik­tigt med den so­ci­a­la bi­ten, kil­lar­na kän­ner att det är de­ras lag. Dess­utom får de springa av sig, det är häl­so­samt.

”Hos oss är det är vik­tigt med den so­ci­a­la bi­ten.”

I nu­lä­get är det bas­ket­la­gen Akro­pol och Shan­ta som har in­om­hus­t­rä­ning­ar i sport­hal­len i Ung­do­mens Hus.

Ste­fan Lind­ström, en­hets­chef för fö­re­byg­gan­de in­sat­ser i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning är den som an­sva­rar för Ung­do­mens Hus. Men han är på se­mes­ter, och hans te­le­fon­sva­ra­re hän­vi­sar till en­hets­chef Sus­sie Jo­hans­son. Hon an­sva­rar för barn och ung­do­mar mel­lan tio till 15 år.

– Ja, det är min mål­grupp. Vi har haft ti­der i hal­len mel­lan 18-19 på lör­da­gar för 10-12-åring­ar och mel­lan 19-20 för 13-15-åring­ar. Vi har ock­så haft fotboll i Är­ving­e­hal­len i sam­ar­be­te med Kis­ta SC på fre­da­gar och lör­da­gar.

Sus­sie Jo­hans­son på­min­ner ock­så om det ti­di­ga­re sam­ar­be­tet med Djur­går­dens IF.

– Då trä­na­de de fotboll i sport­hal­len. Vi var fak­tiskt först i Stock­holm att star­ta dri­ve-in-fotboll, mel­lan 2023 om kväl­lar­na. Jag tror, att vi ska fort­sät­ta med det i egen re­gi i höst.

El­vir Ka­zi­nic (S) är ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta, och myc­ket en­ga­ge­rad i frå­gor som rör för­e­nings­id­rott.

– Över­allt i Stock­holm är det in­om­hus­spor­ter­na som har pri­o­ri­tet, sä­ger han. Det är in­te ba­ra At­le­ti­co Rin­ke­by som frå­gar ef­ter in­om­hus­ti­der. Många är ute ef­ter ti­der­na.

Att gö­ra plast­grä­set på Rin­ke­by boll­plan upp­värmt, tyc­ker han in­te är nå­got re­a­lis­tiskt al­ter­na­tiv.

– Nej, upp­värm­da pla­ner är dy­ra att dri­va och blir dy­ra att hy­ra. Bätt­re vo­re om vi kun­de byg­ga en tält­hall över boll­pla­nen, pre­cis som Jär­fäl­la be­slu­tat gö­ra på Jär­fälla­val­len. Det skul­le öpp­na möj­lig­he­ter in­te ba­ra för At­le­ti­co Rin­ke­by, ut­an för al­la för­e­ning­ar i stads­de­len.

Kerstin Gustafsson

ÅTERUPPSTÅNDEN.

FO­TO:KERSTIN GUSTAFSSON

PÅVERKAN. At­le­ti­co Rin­ke­by för­sö­ker på­ver­ka po­li­ti­ker­na i nämn­den för att få möj­lig­het att trä­na in­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.