120 hus­håll – två tvätt­ma­ski­ner

Vi i Tensta - - NYHETER -

Hy­res­gäs­ter­na på Sun­nan­by­plan i Rin­ke­by har fått nog.

– Vi är mer än 120 hus­håll som de­lar på en tvätt­stu­ga, och ba­ra två av fem ma­ski­ner fun­ge­rar. Det går in­te läng­re.

En grupp ar­ga hy­res­gäs­ter sam­las på går­den utan­för port num­mer 10. Al­la är ar­ga, men in­te al­la vill va­ra med på bild. Över­ens är de dä­re­mot om att tvätt­stu­gan är ett be­kym­mer.

– Ba­ra ett tork­skåp fun­ge­rar, en tum­la­re och ma­ski­ner­na har stått tra­si­ga i evig­he­ter.

Fas­tig­he­ter­na på Sun­nan­by­plan har bytt äga­re fle­ra gång­er, men idag är det D. Car­ne­gie & Co. som an­sva­rar för hu­sen.

– Vi ring­er och kla­gar, de sä­ger ”okej, vi skic­kar nå­gon”. Men se­dan kom­mer ing­en.

Me­lek Nas­ser för­sö­ker min­nas hur länge pro­ble­men har på­gått.

Chandra­ni Sa­ha­ban­du me­nar att det fun­ge­rat bätt­re ti­di­ga­re, in­nan D. Car­ne­gie & Co. tog över.

– Jag var gra­vid när det bör­ja­de. Nu är min son ett år och ska bör­ja på da­gis. Un­der he­la den här ti­den har fle­ra ma­ski­ner va­rit sön­der.

Chandra­ni Sa­ha­ban­du har bott på Sun­nan­by­plan i snart 30 år.

– Vet du, jag äls­kar Rin­ke­by, sä­ger hon, här är bra. Bar­nen som har vux­it upp här är lä­ka­re el­ler tand­lä­ka­re nu, det har gått bra för dem. Vi hål­ler ihop här på ga­tan, men nu är vi ar­ga. Hon tyc­ker att de ti­di­ga­re vär­dar­na sköt­te sig bätt­re.

– För­ut kom de i al­la fall när vi kla­ga­de, sä­ger hon. Men de se­nas­te åren har ing­et fun­ge­rat. Al­la kvin­nor här på ga­tan har barn, det är vik­tigt att tvätt­stu­gan fun­ge­rar. En av mi­na gran­nar grät härom­da­gen, så trött var hon.

En gång, se­dan D. Car­ne­gie & Co. har ta­git över, har vär­den bytt ut en tra­sig tvätt­ma­skin.

– De kom med en ny ma­skin, men den gick sön­der ome­del­bart. Ma­ski­nen var av då­lig kva­li­tet, in­te äm­nad för att stå i en tvätt­stu­ga.

”Vi som hy­res­gäs­ter ska ha till­gång till en tvätt­stu­ga ut­an att be­hö­va betala ex­tra.”

Har ni kon­tak­tat hy­res­gäst­för­e­ning­en?

– Tror du att de gör nå­got? De knac­kar ba­ra dörr och vill vär­va med­lem­mar, sä­ger en.

– Jag är med­lem, sä­ger Chandra­ni Sa­ha­ban­du, jag har be­talt med­lems­av­gift i åra­tal. Men vi har in­te haft nå­gon kon­takt med dem.

Hy­res­gäs­ter­na är miss­nöj­da med myc­ket; bris­ten på par­ke­rings­plat­ser, ”vi har mätt dem, de är sma­la­re än stan­dard”, med hur trapp­hu­sen stä­das, ”jag stä­dar själv”, med sop­ned­kas­ten ”de är över­ful­la”, men det störs­ta pro­ble­met är tvätt­stu­gan.

– Vi be­ta­lar hy­ran och skö­ter oss, sä­ger Chandra­ni Sa­ha­ban­du, än­då be­hand­lar de oss så här.

Någ­ra av hy­res­gäs­ter­na föl­jer med ner till tvätt­stu­gan. De vi­sar luc­kan, som loss­nat på en av ma­ski­ner­na. Pe­kar på tak­be­lys­ning­en som slu­tat fun­ge­ra. Fler hy­res­gäs­ter kom­mer ner och al­la är li­ka upp­rör­da över att tvätt­ma­ski­ner­na va­rit tra­si­ga i må­na­der.

– Ja, man hin­ner ald­rig bli klar, sä­ger Pa Jag­ne, som pre­cis kom­mit ner för att tvät­ta. I och med att tre ma­ski­ner är tra­si­ga och ba­ra ett tork­skåp fun­ge­rar, så kan man ald­rig tvät­ta fär­digt.

Bostads­bo­la­get D. Car­ne­gie har de­lat ut lap­par om att tvätt­stu­gan ska byg­gas om. Den stan­dard­höj­ning som de lo­var kom­mer att kos­ta 60-100 kro­nor mer i må­na­den. Hy­res­gäs­ter­na får krys­sa i ett ja, om de god­kän­ner om­bygg­na­den. Nej om de ”in­te vill att tvätt­stu­gan för­änd­ras”.

Reaktionen bland hy­res­gäs­ter­na lät in­te vän­ta på sig. En ano­nym lapp upp­ma­nar al­la hy­res­gäs­ter att in­te skri­va på någon­ting, ut­an att kas­ta lap­pen. ”Vi som hy­res­gäs­ter ska ha till­gång till en tvätt­stu­ga ut­an att be­hö­va betala ex­tra”, står det på lap­pen.

– Ja, det är väl där­för vi in­te har fått in någ­ra svar på en­kä­ten, kon­sta­te­rar Joe Mar­ta­ri­an, re­gi­on­chef för D. Car­ne­gie & Co. i Järva. Tvätt­stu­gor­na ska re­no­ve­ras och vi vill gö­ra det i sam­råd med hy­res­gäs­ter­na.

D. Car­ne­gie & Co. vill byg­ga om, pre­cis som de har gjort i Hus­by, så att al­la ska få eg­na tvätt­rum.

– Vi miss­tän­ker att obe­hö­ri­ga kom­mer in i tvätt­stu­gan och att eg­na tvätt­rum fun­ge­rar bätt­re.

Men ska in­te hy­res­gäs­ter­na ha rätt till en fun­ge­ran­de tvätt­stu­ga ut­an att be­hö­va få höjd hy­ra?

– Jo, sä­ger Joe Mar­ta­ri­an, ma­ski­ner­na är le­ve­re­ra­de och ska by­tas ut med start mån­dag, vec­ka 41.

Kerstin Gustafsson

BÄTT­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.