Vår vil­ja att sam­ar­be­ta är stor

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ja! Det finns myc­ket jobb, och myc­ket jobb åt al­la!

Och nej, vi kan ald­rig fri­skri­va oss vår del av an­sva­ret, läg­ga den på nå­gon an­nan, gär­na ospe­ci­fi­ce­rat som ”po­li­ti­ker­na”, ”sko­lan” el­ler ”sam­häl­let”.

Jag vil­le ock­så att Mo­ham­med kän­ner att när han är be­redd ”att skri­ka för att vår röst, (vi som har en stark vil­ja att sam­ar­be­ta) skall bli star­ka­re”, så är han in­te en­sam. Jag för­står att han är med­ve­ten om det, men jag tänk­te att det ska­dar väl in­te om jag skri­ver att mi­na kol­le­gor och jag som job­bar i stads­de­len, just kän­ner som så: Vår vil­ja till sam­ar­be­te för al­las väl, är väl­digt stor. Det känns led­samt ibland att lä­sa om al­la ne­ga­ti­va tren­der i stads­de­len, om att med­bor­gar­na kän­ner sig bort­glöm­da, be­döm­da i för­väg och miss­för­ståd­da.

Den be­rät­tel­sen finns på rik­tigt, det vet jag, men det är in­te den en­da be­rät­tel­sen om stads­de­len. Jag kän­ner in­te alls igen mig i den­na en­si­di­ga be­skriv­ning av da­gens lä­ge. Så tack för en trevlig och en­tu­si­as­me­ran­de läs­ning. Med vän­lig häls­ning Si­mo­ne Ohr­ling

Jag kän­ner in­te alls igen mig.

FO­TO: MOSTPHOTOS

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen. TILL­SAM­MANS. ”Vår vil­ja till sam­ar­be­te för al­las väl, är väl­digt stor”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.