15 OKTOBER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 15 oktober kl 13.00. Bes­ser & Wis­ser vet bätt­re (från 4 år), Pan­to­mim­te­a­tern. Två dråp­li­ga fi­gu­rer rå­kar ut för fyn­di­ga miss­för­stånd och kons­ti­ga för­väx­ling­ar och det slu­tar in­te all­tid som dom ha­de tänkt sig... Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. der ut­i­från des­sa värl­dar. Följ med på en re­sa in i tek­no­lo­gins ma­gis­ka uni­ver­sum. Ar­ran­gör: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning med stöd av Stock­holms stad. Kon­takt: 08-751 11 88, in­fo@ hus­by­gard.nu, www.hus­by­gard.nu. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 29 oktober.

Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall 11 oktober–14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam: Tens­ta av Christop­her Ku­lendran Thomas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de­ras pre­fab­ri­ce­ra­de be­tong­pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Er­ik Sten­berg och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur­sy­ste­men un­der kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fokus på 80- och 90-ta­let. Be­hö­ver du hjälp med svens­ka språ­ket? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je torsdag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka och ha en trevlig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Varmt väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsg. 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Cher­rie upp­träd­de i Rin­ke­by Fol­kets Hus på sön­dags­kväl­len.

Ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris en­dast 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk mel­lan kloc­kan 10 och 13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-751 11 88, in­fo@hus­by­gard.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.