Kis­ta Ga­laxys da­mer kla­ra för di­vi­sion 4

Vi i Tensta - - BOSTAD -

Kis­ta Ga­laxy bil­da­de ett dam­lag i vint­ras och serieseger ut­lo­va­des. Nio må­na­der se­na­re var di­vi­sion 4-avan­ce­mang­et klart.

Kis­ta Ga­laxys fot­bolls­da­mer säk­ra­de i sön­dags se­rie­se­gern i di­vi­sion 5B via 3–0 mot Spång­as re­serv­lag. Match­vins­ten och se­rie­se­gern var så vän­tad att guld­hat­tar­na fanns på plats och ef­ter slut­sig­na­len ham­na­de de snabbt på spe­lar­nas hu­vu­den.

Kristi­ne Manga­sa­ry­an, Sa­ra Svensson och Ida Hil­ding gjor­de må­len som av­gjor­de.

– Jag är jät­te­stolt, sä­ger sport­che­fen Mar­tin Ström­berg som ut­lo­va­de serieseger re­dan in­nan la­get ha­de bil­dats. Vi in­led­de för­sä­song­en med fem spe­la­re och har i snitt va­rit runt åt­ta på trä­ning­ar­na. Än­då har al­la för­sökt stäl­la upp och det blev ju bra.

Ström­berg vet att al­la fort­sät­ter i fy­ran, men man mås­te bli fler och han har trå­dar ute. Bland an­nat i Broms­ten, där för­e­ning­ens dam­lag drog sig ur fem­man i år. Han sam­ta­lar även med Kis­ta SC kring nå­gon form av sam­ar­be­te/sam­man­slag­ning.

– Jag hop­pas att vi kan hit­ta nå­gon lös­ning, för fler be­hö­ver vi bli, sä­ger Mar­tin Ström­berg. Jon­ny An­ders­son

FO­TO: KIS­TA GA­LAXY

SUCCÉSTART. Kis­ta Ga­laxys da­mer gick upp en di­vi­sion ef­ter de­ras förs­ta sä­song till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.