Works­hop med ”mod”, ”egen” och ”dröm”

Hip hop-ar­tis­ter­na Cher­rie, Er­ik Lun­din och Ba­bak Azar­mi är just nu på tur­né runt om i lan­det för att pep­pa unga att skri­va och be­rät­ta om sin verk­lig­het. I Rin­ke­by Fol­kets Hus ha­de de works­hop med en grupp ung­do­mar i pro­jek­tet ”Third cul­tu­re kid”.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

e bör­ja­de works­ho­pen med att skri­va upp tre ord på white­board­tav­lan. – Vårt mant­ra är ”mod”, ”egen” och ”dröm”.

Ar­tis­ter­nas am­bi­tion är att fler från or­ten ska be­rät­ta, oav­sett om det är rap, sång el­ler i skrift. De de­la­de även med sig av si­na eg­na er­fa­ren­he­ter, hur de ha­de nått fram­gång.

– Vi byg­ger vå­ra eg­na vägar.

Ung­do­mar­na fick lä­ra sig oli­ka tek­ni­ker, och även prö­va på själ­va. Ar­tis­ter­na be­rät­ta­de hur de ar­be­tar, hur de skri­ver lå­tar och tex­ter.

– Re­pe­ti­tion, re­pe­ti­tion re­pe­ti­tion, sa­de Er­ik Lun­din. Jag skri­ver he­la ti­den.

– Jag vill ha en röd tråd i mi­na tex­ter, sa­de Cher­rie. Vik­tigt är vad det är för ener­gi du vill sän­da ut med din mu­sik.

Tur­nén ”Third cul­tu­re kid” in­led­des i Skå­ne, i Karls­kro­na och Mal­mö. Ef­ter stop­pet i Rin­ke­by Fol­kets Hus åker de vi­da­re till Bor­länge, Öre­bro och sista works­ho­pen kom­mer att va­ra i Fisk­sät­ra Fol­kets Hus i Nac­ka den 14 oktober.

Var­je works­hop av­slu­tas med en kon­sert, och li­ka­dant var det i Rin­ke­by. Er­ik Lun­din, Cher­rie och Ba­bak Azar­mi upp­träd­de på sön­dags­kväl­len i Fol­kets Hus.

Kerstin Gustafsson

ÄLSKAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.