”Den här kö­ren är så kul”

Sol­veig Hal­vars­son som har sjung­it i kör i över 70 år

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Kö­ren, vars med­lem­mar har ge­men­samt att de nått el­ler pas­se­rat pen­sions­ål­dern, trä­nar en gång i vec­kan. De fles­ta med­lem­mar­na kom­mer från Jär­va, men någ­ra en­sta­ka har an­slu­tit från and­ra de­lar av Stock­holm. De 28 med­lem­mar­na leds av Kai Kjäll-Andersson och Goc­ki SköldLinge, men den här da­gen är det Kai­sa som sit­ter vid pi­a­not.

Längst fram sit­ter da­mer­na, och de är i ma­jo­ri­tet, men hal­va bak­re ra­den är män.

– Nu tar vi ”Ströv­tåg i hem­byg­den”, sä­ger Kai KjällAn­ders­son.

Al­la bör­jar blädd­ra i si­na pär­mar. De le­tar ef­ter sång­en som Gustaf Frö­ding skri­vit och som Man­do Di­ao gjort till ett mäs­ter­verk. De­ras tolk­ning låg i 86 vec­kor på Svensk­top­pen.

”Det är skim­mer i mol­nen och glit­ter i sjön, det är ljus över strän­der och näs och om­kring mig står den här­li­ga sko­gen så grön bakom äng­ar­nas gung­an­de gräs.”

– Har ni glömt me­lo­din, frå­gar Kai Kjäll-Andersson ef­teråt. Vi får öva li­te mer på den.

Men så tar de en rik­tig gam­mal slag­dänga, Nu tän­das åter lju­sen i min lil­la stad. Här är det män­nen som tu­ras om att re­ci­te­ra, det som Gun­nar Wiklund en gång gjor­de: ”Ja­visst är det vac­kert och sti­ligt och flott med föns­ter och skyl­tar i rött, gult och blått. Och visst är det fest­ligt med Kungs­ga­tans ljus, där blek­nar vår bio och vårt Fol­kets hus..” Det sit­ter som smäck, men Kai Kjäll-Andersson vill att de tar he­la sång­en en gång till.

– Låt li­te gla­da­re, sä­ger hon, i styc­ket om att ”man kik­nar av skratt”.

Protonerna i Jär­va har fun­nits i fle­ra år.

– Jag bör­ja­de 2013, sä­ger Kai Kjäll-Andersson, som är en van körle­da­re och le­der fle­ra kö­rer. Då fanns kö­ren re­dan. Sol­veig Hal­vars­son har sjung­it i kör sedan hon var sju år. – Och idag är jag 78, sä­ger hon. Då kan du räk­na ur hur många år jag har sjung­it i kör.

Hon bru­kar gå till kö­ren till­sam­mans med en vä­nin­na, men i dag är vä­nin­nan sjuk.

– Det bäs­ta med kö­ren är att man får skrat­ta så myc­ket, sä­ger hon. Jag har sjung­it i sto­ra kö­rer, men in­te haft så kul som i den här!

Det bäs­ta med kö­ren är att man får skrat­ta så myc­ket.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

KÖR. PRO:s kör i Jär­va, Protonerna i Jär­va, re­pe­te­rar in­för hös­tens kon­ser­ter.

RE­CI­TE­RA. De man­li­ga del­ta­gar­na i kö­ren tu­ras om att re­ci­te­ra det som Gun­nar Wiklund en gång gjor­de i sång­en ”Nu tän­das åter lju­sen i vår lil­la stad”.

PROTONERNA. En 28 man och kvin­nor stark kör, men den­na dag var någ­ra bor­ta på grund av sjuk­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.