Rin­ke­by hop­pas på JA från Is­hi­gu­ro

Den brit­tisk-ja­pans­ke för­fat­ta­ren Ka­zuo Is­hi­gu­ro har ut­setts till årets No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur. På plats vid Börs­hu­set fanns ele­ver från Rin­ke­by­sko­lan som nu hop­pas på ett be­sök från pris­ta­ga­ren.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Vi hop­pas att han sä­ger ja, men det är upp till ho­nom själv, sä­ger för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren som är pro­jekt­le­da­re för Rin­ke­by­sko­lans ar­be­te med No­bel­pri­set.

Tan­ken är att No­bel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur var­je år ska kom­ma till bib­li­o­te­ket i Rin­ke­by där den­ne får träf­fa ele­ver från Rin­ke­by­sko­lan. Ifjol kom in­te lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren Bob Dy­lan, men ke­mipris­ta­ga­ren Je­an-Pi­er­re Sau­vage i ke­mi dök upp i Rin­ke­by istäl­let.

– Det kom­mer all­tid ut en No­bel­pris­ta­ga­re un­der No­bel­vec­kan, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren.

Ele­ver­na i en åt­ton­de­klass i Rin­ke­by­sko­lan har på oli­ka sätt stu­de­rat No­bel­pri­set sedan au­gusti. Det har bland an­nat gjorts en se­rie om Al­fred No­bel och de har be­sökt No­bel­mu­se­et. Sju av ele­ver­na var på plats med Gu­nil­la Lund­gren på Börs­hu­set när pris­ta­ga­ren av­slö­ja­des.

– Nu ska vi bör­ja lä­sa på om årets pris­ta­ga­re, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren.

Själv har hon än­nu in­te läst nå­got verk av pris­ta­ga­ren.

– Jag tyc­ker all­tid att det är spän­nan­de att hö­ra vem det blir. Det är ett nytt för­fat­tar­skap för mig, men jag har hört hans namn för­ut, sä­ger Gu­nil­la.

Om det blir ett be­sök i Rin­ke­by kom­mer ele­ver­na att be­rät­ta för Ka­zuo Is­hi­gu­ro att de läst hans verk och vad de tyck­te om dem. Det blir ock­så lu­ci­a­tåg och en dis­kus­sion mel­lan ele­ver­na och för­fat­ta­ren. En vec­ka fö­re No­bel­vec­kan av­slö­jas det om och när Ka­zuo Is­hi­gu­ro kom­mer till Rin­ke­by, men in­nan dess blir det myc­ket för­be­re­del­ser från Gu­nil­la, ele­ver och lä­ra­re.

Jo­nas Carls­son

Det är ett nytt för­fat­tar­skap för mig, men jag har hört hans namn för­ut.

FOTO: MICHAEL FOLMER

IFJOL. Gu­nil­la Lund­gren och Lot­ta Silfve­hi­elm un­der för­ra årets No­bel­fest då ke­mipris­ta­ga­ren var på be­sök.

FOTO: JANE BROWN

ÅRETS LITTERATURPRISTAGARE. Ka­zuo Is­hi­gu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.