Dömd för hets mot folk­grupp

Vi i Tensta - - NYHETER -

– Hans ut­ta­lan­de har upp­rört många so­ma­li­er. Nu känns det som om vi fått upp­rät­tel­se.

Awad Her­si (Fi), ti­di­ga­re stads­dels­nämnd­ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta, po­li­san­mäl­de Jär­fäl­la­po­li­ti­kern Jo­nas Ser­ne­holt för hets mot folk­grupp. Nu döms Ser­ne­holt till dags­bö­ter, sam­man­lagt till 16 000 kro­nor.

– Att jag an­mäl­de var ett sätt att tes­ta la­gen. Den be­ty­der ingen­ting om den in­te tilläm­pas.

Jo­nas Ser­ne­holt var po­li­tisk sek­re­te­ra­re för Mil­jö­par­ti­et i Jär­fäl­la och le­da­mot i full­mäk­ti­ge, när han ti­di­ga­re i år skrev ett grovt ra­sis­tiskt in­lägg på Fa­ce­book om so­ma­li­er. Han har spar­kats från samt­li­ga po­li­tis­ka upp­drag och fått läm­na sin an­ställ­ning.

Fa­mil­je­bo­stä­der gick förs­ta halv­å­ret i år med ett över­skott på 189 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket är 21 mil­jo­ner mer än be­räk­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.