Ab­di­rah­man får nytt jobb

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ah­med Ab­di­rah­man, från för­e­ning­en the Glo­bal Vil­lage, har an­ställts av Stock­holms Han­dels­kam­ma­re för att gö­ra Stock­holm mer in­te­gre­rat.

Han fick job­bet ef­tersom hans ar­be­te med po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va upp­märk­sam­mats.

INTEGRATION. Ah­med Ab­di­rah­man har fått nytt jobb av Stock­holms Han­dels­kam­ma­re, för att ar­be­ta med integration.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.