”Det drö­jer in­nan det fun­ge­rar”

Vi i Tensta - - NYHETER -

– Det är en ny han­dels­plats som det tar tid att eta­ble­ra. Det är många nya hand­la­re och det kom­mer drö­ja in­nan det fun­ge­rar som det är tänkt.

Lars Björk är chef för fas­tig­hets­av­del­ning­en på Fa­mil­je­bo­stä­der och den som an­sva­rar för Rin­ke­by­strå­ket:

Hur gick det med al­la löf­ten om sto­ra bu­ti­ker längs strå­ket? El­ler re­stau­rang­sko­lan som skul­le öpp­na?

– Vi har ald­rig lo­vat att någ­ra sto­ra bu­ti­ker ska öpp­na. Och re­stau­rang­sko­lan var ett ge­men­samt pro­jekt med Mikael Andersson, ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en och ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Men det blev ing­et av det.

– Nu har ByggVes­ta de lo­ka­ler­na och dri­ver ett pro­jekt där för ar­bets­lö­sa kvin­nor i stäl­let.

Var­för är lo­ka­ler­na på strå­ket än­nu in­te fär­di­ga?

– Det be­ror på fle­ra oli­ka sa­ker, en or­sak är att vi har bytt byg­gent­re­pre­nör. Dess­utom för vi långa dis­kus­sio­ner med de nya hy­res­gäs­ter­na om hur lo­ka­ler­na ska an­pas­sas till den verk­sam­het de ska ha.

Har Fa­mil­je­bo­stä­der er­bju­dit sänk­ta hy­ror?

– Vi sit­ter i lö­pan­de för­hand­ling­ar med ak­tö­rer­na om hy­res­ra­bat­ter och om att skju­ta upp an­pass­nings­kost­na­der.

Är ni be­red­da att sän­ka grund­hy­ran?

– Nej, det vi har dis­ku­te­rat med hand­lar­na är en ra­batt på hy­ran och det får väl sam­ma ef­fekt.

Är ni be­kym­ra­de över si­tu­a­tio­nen på Rin­ke­by­strå­ket?

– Visst är vi be­kym­ra­de för att det in­te fun­ge­rar så bra. Vi er­bju­der mark­nads­fö­rings­hjälp för to­talt 300 000 kro­nor per år för he­la strå­ket. Fa­mil­je­bo­stä­der läg­ger ner myc­ket mer än så. Vi har gjort fle­ra event, ra­di­o­re­klam och oli­ka ut­skick. Det finns en mark­nads­fö­rings­plan som rul­lar på.

Kerstin Gustafsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.