K

Vi i Tensta - - BOSTAD -

ris­pig luft, kla­ra fär­ger, mum­sig frukt och ett sä­re­get lugn. Nu är en här­lig tid att höst­pyss­la i träd­går­den och gö­ra den fär­dig in­för vin­tern. Att gå ut och på­ta, ren­sa, krat­ta och klip­pa är ock­så bra mo­tion, för den som vill kom­ma i gång igen ef­ter som­ma­ren.

Ta hand om lö­ven Lö­ven kans­ke in­te rik­tigt har för­stått att det är dags att sing­la ned än­nu, men det är än­då bra att hål­la ett gott öga. Så fort det väl har bör­jat kan det gå snabbt. Det är in­te bra att ha mas­sor av löv lig­ga på gräs­mat­tan ef­tersom de kan or­sa­ka vin­ter­ska­dor till vå­ren, men låt gär­na någ­ra lig­ga kvar till mas­kar­na. Löv kan ock­så an­vän­das som skydd mot tjä­len i ra­bat­ter och un­der bus­kar och klät­ter­väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.